Hoppa till huvudinnehållet

ANVÄNDARVILLKOR

Giltighetsdatum: [09 februari 2017]

1. Introduktion

Välkommen till den här webbplatsen, appen eller andra onlinetjänster som kontrolleras av Brunswick Corporation. Dessa användarvillkor ("Villkor") gäller alla webbplatser, appar eller andra onlinetjänster som publicerar en länk till dessa Villkor (tillsammans kallade "Webbplatsen"). På hela Webbplatsen refererar termerna "Brunswick," "vi", "oss" och "vår" till Brunswick Corporation och alla dotterbolag tillsammans med deras chefer, tjänstemän, medarbetare, ombud, oberoende uppdragstagare och representanter. Brunswick erbjuder Webbplatsen, inklusive information, verktyg och tjänster som är tillgängliga via Webbplatsen, för enskilda personer på det villkor att alla dessa Villkor godkänns (individuellt, “du,” “din” eller "användare" och, tillsammans “ni” eller "användare").

Dessa Villkor är bindande och du godtar att du kommer att uppfylla dessa Villkor. Dessa Villkor gäller från det Giltighetsdatum som anges ovan. Åtkomst till eller användning av Webbplatsen visar att du samtycker till dessa Villkor utan begränsning eller förbehåll. Om du inte godtar dessa Villkor ska du inte använda Webbplatsen. Brunswick förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor och innehållet i Webbplatsen, inklusive funktioner, tillgänglighet eller driften av Webbplatsen, när som helst och efter eget gottfinnande. Vi uppmanar dig att regelbundet granska Villkoren som publiceras på webbplatsen. Du godtar att kontrollera om ändringar gjorts på Webbplatsen och din fortsätta användning av Webbplatsen efter publicering av ändringar indikerar att du förstår och godtar sådana ändringar.

Ytterligare eller andra villkor kan gälla för vissa produkter, tjänster eller delar av Webbplatsen. Dessa villkor publiceras på Webbplatsen i anslutning till aktuellt erbjudande. Om de andra villkoren inte överensstämmer med dessa Villkor, reglerar de andra villkoren det aktuella erbjudandet.

Webbplatsen kan innehålla länkar till varor, tjänster eller innehåll som ligger utanför vår kontroll, däribland tredje parts webbplatser eller appar där produkter är tillgängliga för inköp. Dessa länkar tillhandahålls endast som en förmån och som en ytterligare åtkomstväg till det objekt som är tillgängligt på den länkade platsen. Brunswick har inte nödvändigtvis granskat alla objekt som är tillgängliga på den länkade platsen och ansvarar inte för den, för varor, tjänster, innehåll eller produkter som erbjuds där. Infogade länkar till andra webbplatser eller appar ska inte betraktas som ett godkännande av innehållet på länkade webbplatser eller appar, och andra villkor och regler kan gälla för användning av länkade webbplatser, appar eller inköp som görs på dessa platser. Brunswick ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser, appar eller tjänster eller eventuella förluster, skador eller andra skyldigheter som uppstår som ett resultat av användningen av webbplatser, appar, varor, tjänster, innehåll eller produkter som åberopas på webbplatsen. Vissa Brunswick-produkter erbjuds till försäljning av oberoende återförsäljare eller tredjepartsåterförsäljare, och inköp av sådana produkter är underkastat villkor och regler för aktuell försäljning, aktuell hyra eller aktuellt avbetalningskontrakt eller annan form av avtal.

2. Sekretesspolicy

Vi har en Sekretesspolicy [link] som gäller Webbplatsen. Den innehåller viktig information om de sätt som vi insamlar, använder och delar information om dig. Vi uppmanar dig att läsa den så att du är införstådd med dina val vad gäller skydd av din personliga information. Vår Sekretesspolicy [link] betraktas som en del av dessa Villkor.

3. Möjlighet att godkänna Användarvillkoren

Du försäkrar att du uppnått myndig ålder, kan teckna juridiskt bindande avtal under tillämpliga lagar och är i stånd att anamma dessa villkor, regler, åligganden, bekräftanden, påpekanden och garantier som anges i dessa Villkor och att godta, foga dig efter och iaktta dessa Villkor.

4. Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet

All information på denna webbplats anges endast i informationssyfte. Även om Brunswick bemödar sig om att all information på Webbplatsen är korrekt, kan riktighet, fullständighet och aktualitet inte alltid säkerställas. Brunswick påtar sig inte ansvar eller skyldighet för riktighet, fullständighet och aktualitet för all information som ingår på Webbplatsen. Webbplatsen får inte användas som enda grund för viktiga beslut utan att man rådfrågar primära eller mera noggranna, fullständiga eller aktuella informationskällor.

Brunswick varken lovar eller garanterar att alla produkter eller tjänster som skildras eller nämns på Webbplatsen är tillgänglig för försäljning eller i produktion eller har testats för kommersiellt bruk. Oavsett den information som visas på Webbplatsen, förbehåller sig Brunswick rätten att, utan föregående meddelande, upphöra med produkter och tjänster, däribland modeller, delar, tillbehör och andra artiklar, eller att när som helst ändra specifikationer utan att påta sig några förpliktelser. Information på Webbplatsen är inte ett bindande erbjudande att köpa eller sälja några produkter eller tjänster eller att göra några produkter eller tjänster tillgängliga i ert område. Brunswick varken lovar eller garanterar att jobberbjudanden som anges eller nämns på Webbplatsen för närvarande är tillgängliga. Information på Webbplatsen vad gäller arbetstillfällen utgör inte ett bindande anställningserbjudande.

5. Användning av Webbplatsen och uppförandekoder

För att Webbplatsens integritet ska upprätthållas och för användarens upplevelse godtar du att inte missbruka Webbplatsen eller dess innehåll. Du får t.ex. inte (och inte försöka) göra något av följande eller uppmana eller hjälpa andra att göra något av följande:

 • Störa den normala driften för eller navigationen på Webbplatsen eller tillgängligheten till Webbplatsen för andra användare.
 • Kringgå vissa bestämmelser som vi använder för att begränsa åtkomsten till Webbplatsen eller visst innehåll på Webbplatsen.
 • Få åtkomst till Webbplatsen med hjälp av obehörig robot, spindel, scraper eller annat automatiserat sätt.
 • Ange eller använda falskt namn, falsk e-postadress eller annan kontaktinformation, utge dig för att vara annan person eller annat företag eller på annat sätt lämna oriktig uppgift om din identitet, din organisation eller ursprunget till material som du överför.
 • Visa Webbplatsen, eller dess innehåll, inom en "ram" eller på annat sätt i anslutning till annat innehåll eller varumärke, eller på sätt som kan beröva Brunswick inkomster eller på oriktigt sätt föreslå en relation mellan oss och tredje part.
 • Kommersiellt använda Webbplatsen eller dess innehåll, däribland insamling eller användning av information rörande våra produkterbjudanden, beskrivningar, bilder, priser och försäljningsvolymer, förutom vad vi specifikt godkänner.
 • Underhålla länkar till Webbplatsen från annan kommersiell webbplats än den behöriga webbplatsen hos en distributör av Brunswicks produkter, eller underhålla länkar till Webbplatsen som vi bett dig att avlägsna.
 • Överföra till eller via Webbplatsen virus, spyware, adware eller annan skadlig kod, politiska kampanjer, kedjebrev, massutskick eller någon form av skräppost.
 • Dela upp, dekompilera eller bakåtkompilera programvara eller annan teknik som används i eller som är tillgänglig via Webbplatsen.
 • Använda Webbplatsen för att annonsera eller marknadsföra varor eller tjänster som inte kommer från Brunswick.
 • Använda Webbplatsen för att överföra eller samla in personliga uppgifter om andra användare.
 • Använda Webbplatsen, eller innehåll i den, för att annonsera eller göra reklam för annan person, annat företag eller annan sak, eller på annat sätt konkurrera med oss eller agera olagligt eller uppsåtligt mot våra affärsintressen eller vårt anseende.

Om du bryter mot det här avsnittet kan vi avbryta din åtkomst till Webbplatsen samt vidta förebyggande åtgärder eller rättsmedel. Om du inte längre har åtkomst till eller användning för Webbplatsen kommer detta inte påverka den rätt till ersättning som Brunswick kan vara berättigad till enligt lag.

6. Konton:

På Webbplatsen kan du ges möjlighet att skapa ett användarkonto för att få åtkomst till vissa funktioner som erbjuds via Webbplatsen (ett "Användarkonto"). I det här avsnittet inbegriper "Konton" ytterligare termer som gäller Användarkonton.

Du kan bara skapa och behålla ett Användarkonto för varje Webbplats och du får inte använda någon annans Användarkonto. Brunswick kräver viss information för att du ska kunna skapa ett Användarkonto. Du kan också ange annan information som inte är obligatorisk. När vi begär information från dig för att du ska kunna skapa ett Användarkonto måste du förse Brunswick med korrekt och fullständig information. Du måste också uppdatera ditt konto när informationen ändras. Detta kan du göra antingen via kontoavsnittet på aktuell Webbplats eller genom att kontakta oss på privacy@brunswick.com. Brunswick kan använda informationen genom att skapa ett Användarkonto enligt uppgifterna i Sekretesspolicyn och andra bestämmelserna i dessa Villkor.

Du ansvarar för att Användarkontots autentiseringsuppgifter, t.ex. inloggningsnamn och lösenord, förblir konfidentiella och måste se till att ingen annan får använda ditt Användarkonto. Du har ansvaret för alla aktiviteter som sker på ditt Användarkonto. Om du har orsak att tro att en obehörig person använder eller har åtkomst till ditt Användarkonto måste du omedelbart kontakta oss på privacy@brunswick.com. Vi ansvarar inte för förluster eller skador som inträffar som ett resultat av obehörig användning av ditt Användarkonto.

Du befullmäktigar oss att använda den kontaktinformation du tillställt oss för att kommunicera med dig om vår Webbplats och våra produkter. Du godtar att alla avtal, alla meddelanden, all information och andra meddelanden som vi skickar elektroniskt, däribland via vanlig post eller e-post, uppfyller juridiska krav som att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Du kan välja att inte ta emot reklampost från oss genom att följa anvisningarna i aktuella e-postmeddelanden.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta din åtkomst till ditt Användarkonto , utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av någon eller ingen anledning, däribland men inte begränsat till inaktivitet eller missbruk. Om åtkomst till ditt Användarkonto avbryts, kan du förlora åtkomsten till all information som lagrats i anslutning till ditt Användarkonto samt alla kampanjtillgodohavanden och annan form av värde som kan associeras med ditt Användarkonto. Vid avbrytandet kommer dessa Villkor att fortsätta att gälla för all annan användning av Webbplatsen som du tillåts ha.

Webbplatsen har olika mekanismer för att inaktivera eller ta bort ditt Användarkonto. Du kan, för många av våra webbplatser, logga in på ditt Användarkonto och inaktivera eller ta bort ditt konto via kontoinställningarna. I vissa fall kan Brunswick behålla viss kontoinformation i rapport- eller regleringssyfte efter att Användarkontot har inaktiverats eller tagits bort.

Om du har skapat ett Användarkonto med oss, och samma Användarkonto kan nås antingen via en webbplats eller via en mobilapp (t.ex. VesselView), kommer Användarkontot inte att tas bort när du tar bort mobilappen. Du måste gå till webbplatsen för att ta bort ditt Användarkonto eller kontakta oss på privacy@brunswick.com.

För användarkonton i ägarklubb måste du för att avbryta ett Användarkonto gå till ägarklubbens webbplats och ändra dina inställningar eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@brunswick.com om att du vill inaktivera kontot och/eller inte längre äger den båt som är kopplad till ditt Användarkonto.

7. Gruppforum och användarinnehåll

På Webbplatsen kan du ges möjlighet att skicka in kommentarer eller på annat sätt överföra eller publicera material via Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, produktrecensioner, bloggar, "Min grupp"-avsnitt, ärgarklubbar och Brunswicks officiella konton i sociala medier, t.ex. på Facebook eller Twitter (tillsammans, "Gruppforum"). Information som du skickar till oss, som inte är produktbeställningar och personliga uppgifter, benämns i dessa Villkor "Användarinnehåll". I avsnitt 7, "Gruppforum och användarinnehåll", finns ytterligare villkor som gäller Användarinnehåll.

Du ansvarar för allt Användarinnehåll som skickats in via Webbplatsen, däribland laglighet, tillförlitlighet, ändamålsenlighet, originalitet och ensamrätt för sådant Användarinnehåll. Du förbjuds att skicka in Användarinnehåll som: (i) är falskt, bedrägligt, ärekränkande, förtal, oanständigt, hotande, inkräktar på privata eller offentliga rättigheter, bryter mot immaterialrätt, grovt, olagligt eller på annat sätt stötande, (ii) utgör eller uppmanar till lagöverträdelse, bryter mot någon parts rättigheter eller på annat sätt ger upphov till olagligheter eller bryter mot lag, eller (iii) bryter mot bestämmelserna i Avsnitt 5, "Användning av Webbplatsen och uppförandekoder". När du skickar in Användarinnehåll lovar och garanterar du att du har rätt att skicka det till oss, att det inte bryter mot förbudet ovan och att det inte är felaktigt, falskt eller missledande.

När du skickar in Användarinnehåll kanske den profilinformation som du skickat in i anslutning till ditt Användarkonto (t.ex. ditt användarnamn) visas med Användarinnehållet. Du beviljar oss en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltifri, oavbruten, oåterkallelig, fullt överföringsbar och underlicensbar licens att använda, mångfaldiga, skapa härledning från, distribuera, uppfylla, visa och på annat sätt utnyttja Användarinnehållet på alla nu kända sätt eller som utvecklas i framtiden, och för alla ändamål, däribland för utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och inom reklam. Du godtar att (1) Användarinnehållet inte skickas till oss i förtroende; (2) att det inte finns någon konfidentiell eller beroenderelation mellan dig och oss och (3) att du inte förväntar dig att vi ska granska, godkänna eller kompensera dig för ditt Användarinnehåll.

För att undvika missförstånd är vår policy att inte godta kreativa idéer, produktdesign, förslag, affärsplaner eller likande material som skickas till oss som Användarinnehåll. Var vänlig och skicka inte sådant material till oss. Om du ändå gör det gäller ovanstående stycke.

Vi kanske avvisar eller avlägsnar visst Användarinnehåll utan att meddela dig. Vi övervakar Användarinnehåll, men det krävs inte av oss. Du godtar att vi inte ansvarar för förluster eller skador som uppstår från ditt Användarinnehåll eller liknande inskick som gjorts av andra användare.

8. Inköps- och finansieringsinformation

Webbplatsen kanske erbjuder dig möjlighet att beställa produkter. I vissa situationer kanske Webbplatsen överför dig till tredje part som säljer produkter eller som hanterar betalningar för din räkning. I avsnitt 8 inbegriper "Inköp" ytterligare termer som gäller sådana beställningar.

Finansieringsinformation. På Webbplatsen kan du ges möjlighet att ange personliga uppgifter och hämta ytterligare detaljer om finansieringsalternativ för vissa av våra produkter. Finansieringsinformation erbjuds av tredje part och lyder under denna parts policy och villkor.

Produkttillgänglighet och priser. Alla produkter är inte tillgängliga i alla modeller och färger. När du beställer en produkt kommer priset att visas under beställningsprocessen. Alla priser är i amerikanska dollar. Du godtar att betala det pris som anges i beställningen, tillsammans med eventuella skatter och fraktavgifter. Även om vi försöker att ange rätt prisinformation på Webbplatsen, kan ett pris där tillfälligtvis vara felaktigt. Om vi hittar ett sådant fel försöker vi meddela dig med den kontaktinformation som finns i anslutning till beställningen, och du kan då annullera beställningen eller betala rätt pris.

Produktbeskrivningar. Vi försöker att vara korrekta när vi beskriver och skildrar produkter på Webbplatsen. Vi kan emellertid inte garantera att bilderna visas på rätt sätt på din enhet eller att våra produktbeskrivningar och bilder alltid är fullständiga, tillförlitliga, aktuella och felfria. Om du köper en produkt från Webbplatsen som du tycker inte motsvarar beskrivningen, får du returnera den enligt vad som anges i aktuell returpolicy.

Skatter. Inköp via Webbplatsen kan vara behäftade med skatter i vissa stater. Skattesatserna varierar mellan olika stater. Du ansvarar för att betala alla sådana skatter.

Rabatter och kampanjer. Villkoren för rabatter eller andra kampanjer anges när de erbjuds. Kampanjer kan bara kombineras om vi specifikt anger det. Berättigande för kampanjer bestäms vid tiden för din beställning.

Beställning. När du klickar på knappen "Gör din beställning" på Webbplatsen, erbjuder du dig att köpa aktuella produkter. Även om vi bekräftar mottagandet och hanteringen av beställningar via e-post, utgör en sådan bekräftelse inte vårt godkännande av din beställning. Vi kan inte garantera att alla artiklar som visas på beställningsbekräftelsen finns i lager vid den tid din beställning levereras. Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller annullera en beställning, hela eller delvis, när som helst före leveransen. I så fall försöker vi meddela dig med hjälp av den kontaktinformation som finns i anslutning till din beställning. Du godtar att inte försöka överskrida en kvantitetsbegränsning (förutom där speciellt meddelats), att inte bryta mot villkoren i en viss beställning eller kampanj eller att inte placera beställningar via Webbplatsen om vi har meddelat dig att du förbjuds att placera beställningar via Webbplatsen.

Betalning. Vi godtar bara de betalningssätt som anges på Webbplatsen. När du anger betalningsinformation lovar du att informationen är korrekt och att du är behörig att använda det givna betalningssättet. Om ditt betalningssätt är inaktuellt eller på annat sätt är ogiltigt när vi försöker ta betalt, är du ansvarig för betalningen och för alla kostnader vi ådrar oss vid insamling av obetalda belopp, däribland, men inte begränsat till, advokat och indrivningsavgifter.

Leverera till våra detaljhandelskunder. Leveransalternativ och aktuella avgifter anges under beställningsprocessen. Postverket levererar till postboxar men denna metod kommer att försena din beställning. Tänk på att fraktalternativ som Nästa vardag och Nästkommande vardag inte är tillgängliga för leverans till postbox. Vi skickar ett e-postmeddelande med uppdateringar på din beställnings status när den blir tillgänglig. Ytterligare avgifter kan tillämpas för leveranser till Alaska och Hawaii.

Leverans till adresser utanför USA är tillgänglig på begränsad basis och kan resultera i ytterligare villkor, avgifter och restriktioner. Sådan information anges under utcheckningsprocessen. Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information om leverans till adresser utanför USA kan du kontakta oss eller använda informationen i avsnittet "Så här kontaktar du oss" nedan.

Angivna leveranstider och leveransuppskattningar är inte bindande. Om en produkt inte är tillgänglig mellan beställning och hantering annullerar vi beställningen och försöker meddela dig med hjälp av den kontaktinformation som finns i anslutning till beställningen. Rättsliga befogenheter för produkter och risken för förluster eller skador på produkterna, överförs till dig när produkterna lämnas till transportföretaget. Du ansvarar för att inkomma med krav mot transportföretaget vad gäller skadade och/eller förlorade leveranser.

Returer. Returpolicyn publiceras på aktuell Webbplats. Vi förbehåller oss rätten att avslå en återbetalning eller kredit och rätten att indriva returkostnaden från dig, om en produkt som du returnerar (1) inte är berättigad till retur i enlighet med aktuell returpolicy eller villkoren i specialerbjudande eller kampanj eller (2) har befunnits ha skadats efter leveransen till dig, inklusive som ett resultat av ditt missbruk. Vi tillämpar bara rättsliga möjligheter för returnerade produkter efter att de anlänt och har hanterats vid vår särskilda returplats.

Returvillkor och policyer kan variera. Läs noga igenom returpolicyn för Webbplatsen där du gör inköp. Om returvillkor och policyer är annorlunda för en viss Webbplats jämfört med ovanstående Villkor, gäller dessa speciella returvillkor och policyer.

9. Tävlingar och lotterier

Brunswick kan erbjuda lotterier och tävlingar som kan anordnas av eller erbjudas i samband med tredje part. Ytterligare eller andra villkor kan gälla för sådana tävlingar och lotterier. Aktuella villkor publiceras där information insamlas vid tävlingar och lotterier. Om de andra villkoren inte överensstämmer med dessa Villkor, gäller de andra villkoren för tävlingen eller lotterierna.

10. Immateriell egendom

Allt innehåll på Webbplatsen, däribland text, design, grafik, varumärken, servicemärken, loggar, ikoner, bilder, ljudklipp, nedladdningar, gränssnitt och programvara, all immateriell egendom som ägs av Brunswick, samt urval och arrangemang av dessa, ägs exklusivt av Brunswick, dess innehållsleverantörer och tillämpliga varumärkesinnehavare, och skyddas av copyright, varumärken och andra tillämpliga lagar. Kopiering, nedladdning och/eller utskrift av innehåll på Webbplatsen är endast för personligt och icke kommersiellt bruk och villkoras av att du inte ändrar eller raderar copyright, varumärken och andra äganderättsmeddelanden som finns i innehållet. All annan användning av innehållet som finns på eller som hämtas från Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, ändring, distribution, förflyttning, fullgörande, sändning, publicering, licensiering, bakåtkompilering, överföring eller försäljning av, eller skapande av härledda arbeten från, innehåll som hämtats från Webbplatsen, är uttryckligen förbjudet. Brunswick, dess innehållsleverantörer och tillämpliga varumärkesinnehavare behåller fullständig rätt till innehållet på Webbplatsen, inklusive all associerad immaterialrätt. Om inte annat beskrivs häri ska ingenting på Webbplatsen genom implikation, hävdande eller på något annat sätt, tolkas som beviljande av licens eller rätt att använda innehåll, inklusive varumärke, logotyp eller servicemärke som visas på Webbplatsen, utan ägarens föregående skriftliga tillstånd, förutom om annat beskrivs häri. Brunswick förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i och för Webbplatsen och dess innehåll.

Vi gör immateriell egendom tillgänglig via Webbplatsen för återförsäljare och för annan tredje part med vilken vi har ytterligare avtal. I vissa fall lyder dessa material under separata avtal eller villkor, vilka kan publiceras på aktuell Webbplats eller kräva separata autentiseringsuppgifter.

11. Digital Millennium Copyright Act Notice (DMCA)

Brunswick respekterar andras immaterialrätt och kräver att du också gör det. Om du tror att något innehåll på Webbplatsen har kopierats på ett sätt som utgör varumärkesintrång under USA:lagar, ska du vidarebefordra följande information till nedanstående DMCA (Digital Millennium Copyright Act Agent):

Brunswick Corporation
Brunswick Privacy Office
Attn: Law Department/Copyright Agent
1 North Field Court
Lake Forest, IL 60045, USA
847-735-4002
privacy@brunswick.com

Meddelandet ska för att vara giltigt inkludera ALLT av följande:

 1. en fysisk eller elektronisk signatur från varumärkesinnehavaren eller en person som utsetts att agera för ägarens räkning;
 2. identifiering av det upphovsrättsskyddade arbetet som anses vara kränkt;
 3. tillräcklig information för att lokalisera materialet på Webbplatsen;
 4. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och annan information som behövs för att Brunswick ska kunna kontakta den person som skickar in meddelandet;
 5. uppgift om att den person som skickar meddelandet är i god tro att den intrångshävdade användningen inte är auktoriserad av varumärkesinnehavaren, hans ombud eller lagen samt
 6. uppgift om att informationen i meddelandet är korrekt och, under ed, att den person som skickar in meddelandet är varumärkesinnehavare eller på annat sätt auktoriserad att agera för dennes räkning.

Brunswick åläggs inte att agera baserat på ett meddelande om hävdat intrång, och fullständig befogenhet att ta bort information och/eller material från Webbplatsen lyder under Brunswick.

12. Tvistlösning

Om du har någon tvist med eller något anspråk mot Brunswick (ett "Anspråk") som härstammar från eller som relateras till Webbplatsen, dessa Villkor, någon produkt som införskaffats via Webbplatsen eller någon kommunikation mellan dig och oss som relateras till Webbplatsen, och anspråket inte upphävs genom att du kontaktar oss via den kontaktinformation som finns i avsnittet "Så här kontaktar du oss" i dessa Villkor, godtar du och vi att avgöra sådana tvister via en bindande skiljedom eller i en domstol som handlägger tvistemål om mindre värden. Grupprättegångar och gruppåtgärder tillåts inte och ditt Anspråk kan inte sammanföras med någon annan persons anspråk. Detta avsnitt 12 fortlever efter att du slutat använda Webbplatsen eller något Användarkonto som du kan ha.

I kraft av detta avsnitt 12 ger du och Brunswick upp rätten att gå till domstol och få ett Anspråk behandlat av en domare eller jury förutom i en domstol som handlägger tvistemål om mindre värden. Bestämmelserna i avsnitt 12 utgör ditt och Brunswicks skriftliga avtal att hantera Anspråk under skiljedomslagar eller att få Anspråk handlagda i en domstol som handlägger tvistemål om mindre värden. Varje ändring i detta Avtal ska vara skriftlig och undertecknat av dig och Brunswick.

Innan du inleder ett skiljedomsförfarande eller registrerar ett förfarande i en domstol som handlägger tvistemål om mindre värden med anledning av ditt Anspråk måste du först skicka ett skriftligt meddelande till oss om ditt Anspråk ("Meddelande"). Meddelandet måste (1) skickas via godkänd post; (2) vara adresserat till Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045; (3) beskriva anledningen till ditt Anspråk; och (4) ange skador och ersättning du kräver. Du måste skicka ett sådant meddelande inom ett år efter att Anspråket uppstått. I annat fall förfaller ditt Anspråk. Om vi och du inte kan upphäva Anspråket inom 30 dagar efter att vi mottagit ditt Meddelande, kan antingen du eller vi inleda ett skiljedomsförfarande eller registrera ett förfarande i en domstol som handlägger tvistemål om mindre värden.

Sådant skiljedomsförfarande administreras av AAA (American Arbitration Association) och handhas av en medlare i enlighet med dessa regler, inklusive, utan begränsning, AAA:s Consumer Arbitration Rules, tillgängliga på https://www.adr.org eller vid samtal till 800-778-7879. Skiljedomaren kommer att tillämpa och är bunden till dessa Villkor, tillämpa gällande lagar och fakta, samt meddela en rimlig skiljedom. Vid omständigheter där tillämpliga regler kräver en personlig handläggning, kommer sådan att, på din begäran, äga rum i det län (eller den församling) där din bostadsort är belägen, eller i annat fall i Chicago, Illinois.

För Anspråk som inte överstiger $50 000 betalar vi alla registrerings- och medlaravgifter, såvida inte medlaren anser att skiljedomen var obetydlig eller frambringats i ett oegentligt syfte. Om skiljedomaren tillerkänner dig ersättning som är större än vårt sista skriftliga förlikningserbjudande som getts före skiljedomsförfarandets inledning, betalar vi det större av $1 000 eller skiljedomsbeloppet.

13. FRISKRIVNINGAR

ANVÄND WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST BEGRÄNSA ELLER AVBRYTA ÅTKOMSTEN TILL WEBBPLATSEN ELLER DESS FUNKTIONER. BRUNSWICK AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNING OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH GARANTIER ATT MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN ÄR OÖVERSTRIDLIGT, SÅVÄL SOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE PRESTANDA ELLER HANTERING; ATT TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA AVBROTTS- ELLER FELFRI; ATT FELAKTIGHETER KOMMER ATT KORRIGERAS; ATT WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG; ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA SÄKRAD; ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM MÖJLIGGÖR WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET KOMMER ATT VARA VIRUSFRI; ELLER ATT INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FULLSTÄNDIG, KORREKT ELLER LÄMPLIG. DU GODKÄNNER ATT ALL INFORMATION SOM DU SKICKAR ELLER TAR EMOT UNDER DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KANSKE INTE ÄR SÄKER OCH KAN AVLYSSNAS AV OBEHÖRIGA. INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU ERHÅLLIT FRÅN BRUNSWICK ELLER VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT SKAPA NÅGON SOM HELST GARANTI. BRUNSWICK LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS NÄR DET GÄLLER DESS FULLSTÄNDIGHET, RIKTIGHET, LÄGLIGHET, ANVÄNDBARHET, AKTUALITET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

BRUNSWICK GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG UTAN KOSTNAD. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT DU HAR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH ATT SÅDAN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK. BRUNSWICK, DESS DOTTERBOLAG ELLER LEVERANTÖRER KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJDRIKTIGA ELLER ANDRA SKADOR SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RELATERADE TILL WEBBPLATSEN, ELLER PÅ GRUND AV DRÖJSMÅL ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ELLER FÖR VILKEN SOM HELST INFORMATION, PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS PÅ ELLER ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN, BRUNSWICKS BORTTAGANDE AV MATERIAL SOM LÄMNATS ELLER PUBLICERATS PÅ WEBBPLATSEN, ELLER ANNAT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, VARE SIG BASERAT PÅ AVTAL, FÖRSEELSE, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM BRUNSWICK ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SKADOR. OM INNEHÅLL LADDAS NED FRÅN WEBBPLATSEN GÖRS DET PÅ EGEN RISK. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV NEDLADDNINGEN AV SÅDANT MATERIAL. BRUNSWICK ANSVARAR INTE FÖR FEL ELLER FÖRDRÖJNING PÅ GRUND AV ORSAKER UTANFÖR VÅR KONTROLL, DÄRIBLAND KRIG, FORCE MAJEUR, PROBLEM MED TRANSPORTÖR ELLER ANNAN TJÄNSTELEVERANTÖR, JORDBÄVNING, ÖVERSVÄMNING, EMBARGO, UPPLOPP, SABOTAGE, ARBETSTVIST, MYNDIGHETSBESLUT, STRÖMAVBROTT ELLER PROBLEM MED INTERNET ELLER DATORUTRUSTNING. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER, UTAN BEGRÄNSNING, FÖR ALLA SAK- ELLER PERSONSKADOR TILL FÖLJD AV ALL SLAGS BRIST PÅ PRESTANDA, FEL, UTELÄMNING, AVBROTT, RADERING, DEFEKT, DRÖJSMÅL VID DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATAVIRUS, FILKORRUPTION, KOMMUNIKATIONS- OCH LINJEFEL, NÄTVERKS- ELLER SYSTEMAVBROTT, DIN FÖRLUST ELLER VINST, ELLER STÖLD, FÖRSTÖRELSE, OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL, ÄNDRING AV, FÖRLUST ELLER ANVÄNDNING AV NÅGRA SOM HELST UPPGIFTER ELLER INFORMATION, OCH ALL ANNAN MATERIELL ELLER IMMATERIELL FÖRLUST. ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN ACCEPTERAR SPECIFIKT ATT BRUNSWICK OCH DESS DOTTERBOLAG ELLER LEVERANTÖRER INTE SKALL HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NEDSÄTTANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGA BETEENDEN FRÅN NÅGON SOM HELST ANVÄNDARE AV DENNA WEBBPLATS. DIN ENDA KOMPENSATION FÖR NÅGOT AV OVANSTÅENDE ANSPRÅK ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

15. Gottgörelse

Du samtycker till att gottgöra, skydda och hålla Brunswick och dess dotterbolag, och deras tjänstemän, chefer, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer och leverantörer skadefria från och mot alla förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader, inklusive skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppkommer från din användning av Webbplatsen och brott mot dessa Användarvillkor. Om du orsakar en teknisk störning av Webbplatsen eller de system som gör överföringen av denna Webbplats möjlig, samtycker du till att vara ansvarig för alla förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader, inklusive skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppkommer av eller resulterar från störningarna. Brunswick förbehåller sig rätten att, på egen bekostnad, åta sig exklusivt försvar och kontroll över ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig och, i så fall, samtycker du till att samarbeta med Brunswick i försvaret av ett sådant ärende.

16. Jurisdiktion

Webbplatsen styrs av Brunswick från dess kontor i USA. Lagarna i staten Illinois styr dessa Användarvillkor och din användning av Webbplatsen. Om du väljer att öppna Webbplatsen från en plats utanför USA, gör du det på egen risk och med insikten att de lagar som gäller där du befinner dig kanske inte gäller för denna Webbplats.

17. Fullständigt avtal

Detta avtal och alla angivna policyer eller användningsregler utgör hela avtalet mellan Brunswick och Användarna och ersätter alla föregående eller samtida meddelanden och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan parterna avseende Webbplatsen.

18. Avskiljning

Om något villkor i detta avtal är olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, skall de återstående villkoren i bestämmelserna i avtalet kvarstå.

19. Så här kontaktar du oss

Om du har några frågor eller kommentarer angående dessa Användarvillkor eller denna webbplats kan du:

 • skicka e-post: privacy@brunswick.com
 • ringa: (847) 735-4002 eller 855-283-1103
 • skriva brev: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045

Tack för att du besökt vår webbplats.

Till toppen

Sign Up For Email

Enter your email address to receive the latest tips, promotions and news from Mercury.

No thanks. Continue to MercuryMarine.com Integritet - UPPDATERAD