Gå rett til hovedinnhold

Vilkår

Velkommen til nettstedet MercuryMarine.com, som drives av Mercury Marine. På nettstedet viser termene «Mercury», «vi», «oss» og «vår» til Mercury Marine. Mercury lar deg bruke dette nettstedet, med informasjonen, verktøyene og tjenestene det omfatter, under den forutsetning at du godtar alle disse vilkårene. Hvis du går inn på eller bruker dette nettstedet, innebærer det at du samtykker i disse vilkårene uten begrensninger eller forbehold. Vi må be om at du ikke bruker dette nettstedet hvis du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre innholdet på nettstedet, inkludert funksjoner, tilgjengeligheten og driften av nettstedet, disse vilkårene samt retningslinjer eller innlegg på nettstedet. Du godtar at det alene er ditt ansvar å følge med på endringer på nettstedet, og hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter at endringen er varslet, medfører det at du samtykker i og godtar endringene.

Kvalifisert til å godta vilkårene
Du bekrefter at du er over myndighetsalderen og kan inngå juridisk bindende avtaler under gjeldende lov, og at du er fullstendig i stand til og skikket til å inngå de betingelsene, forpliktelsene, forsikringene, anførslene og garantier som er fastsatt i disse vilkårene, og til å kvalifisere til, oppfylle og overholde disse vilkårene.

Informasjonens nøyaktighet, fullstendighet og aktualitet
All informasjon som legges ut på dette nettstedet, er kun til informasjonsformål. Informasjonen og funksjonene på dette nettstedet utgjør ikke noen bindende tilbud om kjøp eller salg av produkter eller tjenester som er beskrevet på nettstedet, eller noe tilbud om at disse produktene eller tjenester skal bli gjort tilgjengelige der du bor. Produktene til selskapet Mercury tilbys til salg gjennom uavhengige forhandler, og kjøpet av slike produkter eller tjenester er underlagt vilkårene i den aktuelle salgs-, leie- eller videreforhandlingskontrakten. Informasjonen som legges ut på dette nettstedet angående jobbtilbud, innebærer likeså heller ikke noe bindende tilbud om å ansette deg eller andre personer som du eventuelt henviser for disse jobbene.

Mercury gir ingen løfter eller garantier om at noen produkter eller tjenester som er beskrevet eller nevnt på denne nettstedet, faktisk for øyeblikket er til salgs eller er på lager, eller at de har blitt testet for kommersiell bruk. Uansett hva som er opplyst på dette nettstedet, forbeholder Mercury seg retten til å slutte å tilby tjenester, produkter, modeller, deler, tilbehør eller andre elementer, samt å endre relevante spesifikasjoner, når som helst og uten foregående varsel. Likeledes gir Mercury ingen løfter eller garantier om at jobbmuligheter som er beskrevet eller nevnt på dette nettstedet, for øyeblikket er tilgjengelige. Du kan ikke stole på eller bruke dette nettstedet som det eneste grunnlag for viktige avgjørelser, men du må konsultere primærkildene eller kilder som har mer nøyaktig, fullstendig eller rettidig informasjon. Selv om Mercury gjør rimelige anstrengelser for å sikre at alt materialet på dette nettstedet er korrekt, kan vi ikke garantere nøyaktigheten eller integriteten, og Mercury vil ikke påta seg noe ansvar eller forpliktelse for hvor nøyaktig, fullstendig eller autentisk innholdet på nettstedet er.

Bruk av nettstedet
Alt innholdet på dette nettstedet, som tekst, design, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, nedlastinger, grensesnitt og kode samt programvare, så vel som utvalget og arrangementet av dem, er den eksklusive eiendommen til Mercury, deres tilknyttede selskaper, deres lisensgivere eller innholdsleverandører og er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerker og andre gjeldende lover. Du kan få tilgang til, kopiere, laste ned og skrive ut materialet som finnes på nettstedet så lenge det er til personlig og ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du ikke endrer eller sletter merknader om opphavsrett eller varemerke eller andre merkebeskyttede merknader som finnes på det materialet du søker tilgang til, kopierer, laster ned eller skriver ut. All annen bruk av materialet på nettstedet, medregnet, men ikke begrenset til, endringer, distribusjon, overføring, presentasjon, kringkasting, publisering, lisensiering, omvendt konstruksjon, overføring eller salg, eller konstruksjonen av avledede arbeider, av noe materiale, informasjon, programvare, produkter eller tjenester som er hentet fra nettstedet, er uttrykkelig forbudt. Mercury forbeholder seg den hele og fulle eiendomsretten til materialet som er lagt ut på nettstedet, herunder alle tilhørende immaterielle rettigheter, og gjør dette materialet tilgjengelig for deg under en lisens som når som helst kan trekkes tilbake etter Mercurys eget skjønn. Mercury gir ingen løfter eller garantier for at din bruk av materialet på dette nettstedet ikke vil bryte med rettighetene til tredjeparter som ikke er knyttet til Mercury.

Du kan ikke bruke kontaktinformasjonen på nettstedet til upassende formål, herunder markedsføring. Du kan ikke bruke maskinvare eller programvare som har til hensikt å skade eller forstyrre driften av nettstedet eller i smug å fange opp noe system, data eller personlig informasjon fra nettstedet. Du samtykker i at du ikke vil avbryte eller forsøke å avbryte driften av nettstedet på noen måte. Mercury forbeholder seg retten til å avbryte dine tilgangsrettigheter eller din bruk av nettstedet etter eget skjønn, når som helst og uten varsel. Hvis dine tilgangsrettigheter blir avbrutt, vil ikke rettighetene eller rettsmidlene som Mercury kan ha krav på, frafalles eller påvirkes som følge av dette.

Du erkjenner at du er ansvarlig for alt materiale du måtte sende inn via nettstedet, herunder lovligheten, påliteligheten, egnetheten, originaliteten og opphavsretten til slikt materiale. Du kan ikke bruke dette nettstedet til å laste opp, distribuere eller på annen måte publisere noe materiale (i) som er falskt, uredelig, injurierende, ærekrenkende, uanstendig eller truende, som bryter med personvernet eller ytringsfriheten, som bryter med immaterielle rettigheter, som er fornærmende, ulovlig eller på annen måte er upassende, (ii) som kan utgjøre eller oppmuntre til en straffbar handling, krenke rettighetene til noen part eller på annen måte gi opphav til erstatningsansvar eller bryter noen lov, eller (iii) som kan inneholde programvarevirus, politisk agitasjon, kjedebrev, masseutsendelser eller noen form “søppelpost. ”Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse eller andre personopplysninger som er falske, eller etterligne en person eller enhet eller på annen måte villede når det gjelder opprinnelsen til noe innhold. Du kan ikke laste opp kommersielt innhold til nettstedet.

Koblinger
Dette nettstedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder. Disse koblingene er lagt ut som en tjeneste til deg, og som en ekstra tilgang til informasjonen som finnes der. Vi har ikke nødvendigvis kontrollert all informasjon som finnes på de andre nettstedene, og vi er ikke ansvarlige for innholdet på dem eller andre nettsteder eller produkter eller tjenester som kan tilbys gjennom dem eller andre nettsteder. Det at vi tar med koblinger til andre nettsteder, innebærer ikke at vi anbefaler innholdet på disse nettstedene. Det kan gjelde andre vilkår for bruken av nettsteder vi har koblinger til. Din korrespondanse eller forretningsvirksomhet med enheter du har fått kjennskap til via slike nettsteder, skjer utelukkende mellom deg og de aktuelle enhetene. Mercury kan ikke trekkes til ansvar for eventuelle tap, skader eller andre forpliktelser som måtte oppstå som følge av slik virksomhet.

Varemerker
Varemerker, logoer og servicemerker som vises på dette nettstedet er registrerte og uregistrerte varemerker for Mercury, dets partnere, dets lisensgivere, innholdsleverandører og andre tredjeparter. Alle disse varemerkene, logoene og tjenestemerkene tilhører de respektive eierne. Med mindre annet er beskrevet her, skal ingenting på dette nettstedet oppfattes som en tildeling, underforstått, gjennom passivitet eller på annen måte, av lisens eller rett til å bruke noe varemerke, logo eller tjenestemerke som er vist på dette nettstedet uten eierens skriftlige tillatelse på forhånd. Mercury forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i og til nettstedet og dets innhold.

Merknad om krenkelse
Vi respekterer opphavsrettighetene til andre, og ber om at du gjør det samme. Hvis du tror at arbeidet ditt er blitt kopiert på en måte som innebærer et brudd på opphavsretten, kan du varsle vår opphavsrettsagent, som kan nås på:

Mercury Marine
Attn.: Law Department/Copyright Agent
1 North Field Court
Lake Forest, IL 60045 USA

For å ha virkning må henvendelsen inkludere ALT det følgende:

  1. en fysisk eller elektronisk signatur fra opphavsrettens eier eller personen som har fullmakt til å handle på eierens vegne
  2. en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet du mener er krenket
  3. tilstrekkelig informasjon til å finne det aktuelle materialet på nettstedet
  4. ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og all annen informasjon som Mercury måtte trenge for å kunne kontakte deg
  5. en erklæring fra deg om at du har grunn til å tro at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, vedkommendes agent eller loven
  6. en erklæring fra deg under avgitt forsikring om at forannevnte opplysninger i meldingen er nøyaktig, og at du er eieren av opphavsretten eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten.

Mercury er ikke forpliktet til å publisere, videresende, overføre, distribuere eller på annen måte gjøre noe materiale tilgjengelig på dette nettstedet, herunder materiale du sender inn til oss. Til enhver tid har vi derfor en absolutt rett til å fjerne alt materiale fra nettstedet etter eget skjønn.

ANSVARSFRASKRIVELSE
DU BRUKER DETTE NETTSTEDET PÅ EGET ANSVAR. NETTSTEDET LEVERES «SOM DET ER» OG «ETTER HVA SOM ER TILGJENGELIG». VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å BEGRENSE ELLER AVBRYTE DIN TILGANG TIL NETTSTEDET, FUNKSJONER PÅ NETTSTEDET ELLER DELER AV DET. MERCURY FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL: GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL OG EVENTUELLE GARANTIER OM AT IKKE NOE MATERIALE PÅ NETTSTEDET KRENKER VAREMERKER ELLER RETTIGHETER, SAMT INDIREKTE GARANTIER UT FRA BRUK ELLER HANDEL; AT TILGANGEN TIL NETTSTEDET VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEILFRI; AT NETTSTEDET VIL VÆRE SIKKERT; AT NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR NETTSTEDET TILGJENGELIG, VIL VÆRE FRI FOR VIRUS; AT INFORMASJON OM NETTSTEDET VIL VÆRE FULLSTENDIG, NØYAKTIG ELLER AKTUELL. DU LASTER NED MATERIALE FRA DETTE NETTSTEDET PÅ EGET ANSVAR. DU ER SELV ANSVARLIG FOR SKADE PÅ DATASYSTEMET DITT ELLER TAP AV DATA SOM DU OPPLEVER SOM FØLGE AV NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, UANSETT OM DEN ER MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR AV MERCURY ELLER GJENNOM NETTSTEDET, UTGJØR NOEN FORM FOR GARANTI. MERCURY GIR INGEN GARANTIER ELLER LØFTER OM BRUKEN AV MATERIALET PÅ DETTE NETTSTEDET MED HENSYN TIL FULLSTENDIGHET, RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, TILSTREKKELIGHET, NYTTEVERDI, AKTUALITET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET.

ANSVARSBEGRENSNING
DU ERKJENNER AT ALL INFORMASJON DU SENDER ELLER MOTTAR NÅR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET, KAN VÆRE USIKKER OG KAN FANGES OPP AV UVEDKOMMENDE. DU FORSTÅR OG BEKREFTER AT DU PÅTAR DEG DET HELE OG FULLE ANSVARET FOR BRUKEN AV NETTSTEDET. DU BEKREFTER OG SAMTYKKER I AT DU BRUKER NETTSTEDET PÅ EGEN RISIKO, OG AT DU HAR KOSTNADSFRI TILGANG TIL NETTSTEDET. SOM FØLGE, BEKREFTER OG SAMTYKKER DU I AT MERCURY OG MERCURYS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LEVERANDØRER IKKE SKAL STÅ ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ERSTATNING, STRAFFEERSTATNING, TILFELDIG ELLER SPESIELL ERSTATNING, FØLGESKADEERSTATNING ELLER ANNEN ERSTATNING SOM SKYLDES ELLER ER FORBUNDET MED NETTSTEDET, FORSINKELSER ELLER AT DET IKKE ER MULIG Å BRUKE NETTSTEDET, ELLER FOR INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM MARKEDSFØRES PÅ ELLER KAN SKAFFES GJENNOM NETTSTEDET, AT MERCURY FJERNER ELLER SLETTER MATERIALE SOM ER SENDT INN TIL ELLER LAGT UT PÅ NETTSTEDET, ELLER ANNET SOM SKYLDES BRUKEN AV NETTSTEDET, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, FORVOLDT SKADE UTENFOR KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, SELV OM MERCURY ELLER NOEN AV DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LEVERANDØRER ER BLITT GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SKADE. DENNE FRASKRIVELSEN GJELDER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, SKADE PÅ EIENDOM ELLER PERSON SOM SKYLDES MANGLENDE OPPFYLLELSE, FEIL, UTELATELSER, AVBRUDD, SLETTING, DEFEKTER, FORSINKET DRIFT ELLER OVERFØRING, DATAVIRUS, ØDELAGTE FILER, SVIKT I KOMMUNIKASJONSLINJER, NEDETID I NETTVERK ELLER SYSTEMER, TAP AV INNTEKTER, TYVERI, ØDELEGGELSE, UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING ELLER BRUK AV ENHVER FORM FOR ARKIVMATERIALE OG ALLE ANDRE MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE TAP. DU FORSTÅR OG GODTAR AT MERCURY, MERCURYS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LEVERANDØRER IKKE SKAL STÅ ANSVARLIG ÆREKRENKENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIG ATFERD SOM ER UTFØRT AV EN BRUKER PÅ NETTSTEDET. DITT ENESTE RETTSMIDDEL KNYTTET TIL FORANNEVNTE KRAV ELLER TIL EN EVENTUELL TVIST MED MERCURY, ER Å SLUTTE Å BRUKE NETTSTEDET. DU OG MERCURY SAMTYKKER I AT ENHVERT RETTSKRAV SOM SKYLDES ELLER ER RELATERT TIL NETTSTEDET, MÅ IGANGSETET INNEN ETT – 1 – ÅR ETTER AT ÅRSAKEN TIL RETTSKRAVET INNTRAFF, ELLERS BLIR RETTSKRAVET PERMANENT PREKLUDERT. FORDI NOEN JURISDIKSJONER IKKE TILLATER BEGRENSNINGER FOR HVOR LENGE EN INDIREKTE GARANTI GJELDER, ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER, KAN DET VÆRE AT HELE ELLER DELER AV DET OVENSTÅENDE IKKE GJELDER FOR DEG.

Skadesløsholdelse
Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å holde skadesløs og forsvare Mercury og Mercurys tilknyttede selskaper og deres ledere, direktører, ansatte, underleverandører, agenter, lisensgivere, tjenesteytere, underentreprenører og leverandører, mot alle tap, forpliktelser, utgifter, erstatninger og kostnader, herunder rimelige advokathonorarer og saksomkostninger, som oppstår eller som følge av din bruk av nettstedet og eventuelle brudd på disse vilkårene. Hvis du forårsaker et teknisk avbrudd i driften av nettstedet eller systemene som overfører nettstedet til deg eller andre, samtykker du i at du kan holdes ansvarlig for tap, forpliktelser, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer’ og saksomkostninger, som måtte oppstå eller som følge av avbruddet. Mercury forbeholder seg retten til for egen regning å påta seg eksklusivt forsvar og kontroll i enhver sak hvor du for øvrig holder selskapet skadesløst. Du samtykker i så tilfelle i å samarbeide med Mercurys forsvar i en slik sak.

Jurisdiksjon
Nettstedet er kontrollert av Mercury fra Mercurys kontorer i USA. Mercury utgjør en juridisk enhet i delstaten Delaware i USA, og dette nettstedet er utformet i samsvar med lovene i delstaten Delaware. Lovene i delstaten Delaware styrer disse vilkårene og din bruk av nettstedet. Hvis du velger å på inn på nettstedet fra et sted utenfor USA, gjør du det på egen risiko og i den forståelse at lovene som gjelder der du befinner deg, kanskje ikke gjelder for dette nettstedet. Hvis du bruker nettstedet, samtykker du, under jurisdiksjonen til domstolene i staten Delaware, i ethvert tiltak som brukes i tilknytning til håndhevelse av disse vilkårene.

Hele avtalen
Denne avtalen og alle publiserte retningslinjer og regler for driften utgjør til sammen hele avtalen mellom partene med hensyn til innholdet, og erstatter alle tidligere og samtidige kommunikasjoner og forslag, både muntlige og skriftlige, mellom partene med hensyn til slikt innhold.

Ugyldighet
Hvis noen bestemmelse i denne avtalen skulle være ulovlig, ugyldig eller ugjennomførlig, vil de resterende bestemmelsene i avtalen fremdeles gjelde.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse vilkårene eller nettstedet, kan du:

  • sende oss en e-post på: privacy@brunswick.com
  • ringe oss på: +1 865 582-2356
  • sende vanlig brev til: Mercury Marine, Attn.: Chief Privacy Officer, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045

Takk for at du besøker nettstedet vårt.

Scroll til toppen

Sign Up For Email

Enter your email address to receive the latest tips, promotions and news from Mercury.

No thanks. Continue to MercuryMarine.com Personvern - OPPDATERT