Overgaan naar de belangrijkste inhoud

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Ingangsdatum: [09 februari 2017]

1. Inleiding

Welkom op deze website, app of andere onlineservice die door Brunswick Corporation wordt beheerd. Deze gebruiksvoorwaarden (de 'voorwaarden') zijn van toepassing op elke website, app of andere onlinedienst die een link naar deze voorwaarden (gezamenlijk de 'website' genoemd) plaatst. Op de gehele website verwijzen de termen 'Brunswick', 'wij/we', 'ons' en 'onze' naar Brunswick Corporation en alle gelieerde bedrijven of dochterondernemingen, samen met hun bestuurders, kaderleden, werknemers, agenten, onafhankelijke contractanten en vertegenwoordigers. Brunswick biedt de website aan, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op de website beschikbaar zijn, aan particulieren op voorwaarde dat al deze gebruiksvoorwaarden worden aanvaard (individueel, 'u', 'uw' of 'Gebruiker' en gezamenlijk, 'u' of 'Gebruikers').

Deze voorwaarden zijn bindend en u stemt ermee in om deze na te leven. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf de ingangsdatum die hierboven is vermeld. Door de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u zonder beperking of voorbehoud met deze voorwaarden in. Als u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, dan mag u de website niet gebruiken. Brunswick behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en de content van de website, inclusief de functies, de beschikbaarheid of de werking van de website, te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. We raden u aan om de voorwaarden op de website regelmatig eens na te kijken. U gaat ermee akkoord om de website te controleren voor eventuele wijzigingen aan de voorwaarden. Bijgevolg stemt u ermee in dat u de wijzigingen begrijpt en ermee akkoord gaat als u de website blijft gebruiken na de mededeling op de website van deze wijzigingen.

Aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn mogelijk van toepassing op sommige producten, diensten of delen van de website. Deze voorwaarden zullen op de website worden geplaatst in het kader van de desbetreffende aanbieding. Als de andere voorwaarden in strijd zijn met deze voorwaarden, dan gelden de andere voorwaarden voor de desbetreffende aanbieding.

De website kan links bevatten naar goederen, diensten of content die buiten onze controle vallen, met inbegrip van websites of apps van derden waarop producten te koop kunnen worden aangeboden. Deze links worden alleen verstrekt voor uw gemak en als een extra toegangsweg naar de inhoud die beschikbaar is op de gelinkte locatie. Brunswick heeft niet noodzakelijkerwijs alle inhoud die op de gelinkte locatie beschikbaar is, nagekeken en is er niet verantwoordelijk voor, noch voor alle goederen, diensten, content of producten die worden aangeboden. Opname van links naar andere websites of apps mag niet worden beschouwd als een onderschrijving van de content van gelinkte websites of apps. Mogelijk zijn ook andere bepalingen en voorwaarden van toepassing voor het gebruik van gelinkte websites, apps of aankopen op deze locaties. Brunswick is niet verantwoordelijk voor de content van deze websites, apps of diensten of voor enig opgelopen verlies, schade of andere verplichtingen als gevolg van het gebruik van een van de websites, apps, goederen, diensten, content of producten waarnaar op de website wordt verwezen. Sommige Brunswick-producten worden te koop aangeboden door onafhankelijke dealers of externe winkels. De aankoop van dergelijke producten is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van het betreffende verkoop-, verhuur- of afbetalingscontract of enige andere vorm van overeenkomst.

2. Privacybeleid

We hebben een privacybeleid [link] dat op de website van toepassing is. Het bevat belangrijke informatie over de manieren waarop we informatie over u verzamelen, gebruiken en delen. We raden u aan om dit privacybeleid te lezen, zodat u uw keuzes inzake de bescherming van uw persoonsgegevens begrijpt. Ons privacybeleid [link] wordt beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden.

3. Capaciteit om gebruiksvoorwaarden te aanvaarden

U bevestigt dat u ouder bent dan de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd, dat u juridisch bindende overeenkomsten onder het toepasselijke recht kunt afsluiten en dat u volledig bekwaam en bevoegd bent om de bepalingen, voorwaarden, verplichtingen, verklaringen, vertegenwoordigingen en garanties in deze voorwaarden te onderschrijven. Bijgevolg verklaart u dat u gebonden bent aan, zich zult houden aan en u zich zult gedragen in overeenstemming met deze voorwaarden.

4. Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

De informatie die op deze website wordt aangeboden, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel Brunswick redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website klopt, kunnen nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit niet worden verzekerd. Brunswick aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verplichting m.b.t. de nauwkeurigheid, de volledigheid of de actualiteit van de informatie op de website. De website mag niet worden ingeroepen of gebruikt als de enige basis voor het maken van belangrijke beslissingen zonder eerst primaire of meer nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen.

Brunswick maakt geen verklaringen of biedt geen garantie dat de producten of diensten die op de website worden voorgesteld of vermeld, momenteel te koop of in productie zijn of zijn getest voor commercieel gebruik. Losstaand van de informatie die op de website wordt voorgesteld, behoudt Brunswick zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de verlening van diensten of de productie van producten stop te zetten, met inbegrip van modellen, onderdelen en andere items, of om technische gegevens te allen tijde te wijzigen zonder enige verplichtingen. De informatie op de website is geen bindend aanbod om producten of diensten te kopen of te verkopen of om producten of diensten in uw regio beschikbaar te maken. Brunswick maakt ook geen verklaringen of biedt geen garanties dat vacatures die op de website worden voorgesteld of vermeld, nog steeds niet zijn ingevuld. Informatie op de website over vacatures vormt geen bindend aanbod van tewerkstelling.

5. Gebruik van de website en gedragsregels

Om de integriteit van de website en de ervaring van de gebruikers te handhaven gaat u ermee akkoord om de website of de content ervan niet te misbruiken. U mag het volgende bijvoorbeeld niet doen (of proberen te doen) of anderen aanmoedigen of helpen om het volgende te doen:

 • Het verstoren van of interfereren met de normale werking en de navigatie van de website of de beschikbaarheid van de website voor andere gebruikers.
 • Het omzeilen van maatregelen die we gebruiken om de toegang tot de website of specifieke content op de website te beperken.
 • Het bezoeken van de website met behulp van een ongeautoriseerde 'robot', 'zoekmachine', 'webextractieprogramma' of andere geautomatiseerde middelen.
 • Het verstrekken of gebruiken van een valse naam, e-mailadres of andere contactgegevens, het toe-eigenen van de identiteit van een andere persoon of entiteit of het anderszins verkeerd voorstellen van uw identiteit, aansluiting of de oorsprong van de materialen die u verzendt.
 • Het weergeven van de website of de content ervan in een 'frame' of in verband met andere content of een ander handelsmerk, of op enigerlei andere wijze die Brunswick potentieel kan beroven van inkomsten of die ten onrechte een relatie tussen ons en derden kan suggereren.
 • Het gebruik van de website of de content ervan voor commerciële doeleinden, met inbegrip van het verzamelen of gebruiken van informatie over ons productaanbod, omschrijvingen, afbeeldingen, prijzen en verkoopvolumes, tenzij we dit specifiek toestaan.
 • Het behouden van een link naar de website vanaf een commerciële website die niet de geautoriseerde website van een verdeler van Brunswick-producten is of het behouden van een link naar de website waarvan we u vragen deze te verwijderen.
 • Het verzenden naar of via de website van virussen, spyware, adware of andere schadelijke code, politieke campagnemededelingen, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van 'spam'.
 • Het disassembleren, decompileren of anderszins omzetten door middel van reverse engineering van software of andere technologie die op de website wordt gebruikt of er beschikbaar is.
 • Het gebruik van de website voor het adverteren of promoten van goederen of diensten die niet van Brunswick zijn.
 • Het gebruik van de website voor het verzenden of verzamelen van persoonsgegevens over andere gebruikers.
 • Het gebruik van de website, of enige content ervan, om te adverteren of te ronselen voor een andere persoon, entiteit of doel, of anderszins met ons te concurreren of illegaal of kwaadwillend te handelen tegen onze zakelijke belangen of reputatie.

Als u de regels in dit deel schendt, kunnen we uw toegang tot de website beëindigen, andere corrigerende maatregelen nemen en andere stappen ondernemen die door de wet zijn toegestaan. Beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de website houdt niet in dat Brunswick afstand doet van of heeft geen invloed op enig recht of schadeloosstelling waar Brunswick mogelijk recht op heeft, bij wet of in het eigen vermogen.

6. Accounts:

De website kan u de mogelijkheid bieden om een gebruikersaccount aan te maken voor toegang tot bepaalde functies via de website (een 'gebruikersaccount'). Dit deel 'Accounts' bevat aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op gebruikersaccounts.

U mag voor elke website slechts één gebruikersaccount aanmaken en bezitten, en u mag niet de gebruikersaccount van iemand anders gebruiken. Bepaalde informatie wordt door Brunswick vereist, zodat u een gebruikersaccount kunt aanmaken. We vragen u mogelijk ook om andere informatie die optioneel is, te verstrekken. Wanneer we informatie van u vragen voor het aanmaken van een gebruikersaccount, moet u Brunswick nauwkeurige en volledige informatie verstrekken. U moet uw account ook bijwerken wanneer informatie die u ons hebt verstrekt, wijzigt. Dit is mogelijk via de accountsectie op de desbetreffende website of door contact met ons op te nemen via privacy@brunswick.com. Brunswick mag de informatie die u verstrekt bij het aanmaken van een gebruikersaccount gebruiken zoals uiteengezet in zijn privacybeleid en overige bepalingen van deze voorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de logingegevens van uw gebruikersaccount, zoals uw accountnamen en wachtwoorden, en u mag het gebruik van uw gebruikersaccount door iemand anders niet toestaan. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw gebruikersaccount. Als u een goede reden hebt om te geloven dat een onbevoegd persoon uw gebruikersaccount gebruikt of er zich toegang toe heeft verleend, neem dan onmiddellijk contact met ons op via privacy@brunswick.com. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersaccount.

U geeft ons toestemming om de contactgegevens die u ons verstrekt te gebruiken om met u te communiceren over onze website en producten. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die we u elektronisch toesturen, ook door middel van een geposte boodschap op de website of via e-mail, aan alle wettelijke eisen van schriftelijke mededelingen voldoen. U kunt ervoor kiezen om geen marketinge-mails meer van ons te ontvangen door de afmeldingsinstructies te volgen die in die e-mails aanwezig zijn.

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment naar eigen goeddunken de toegang tot uw gebruikersaccount te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke of helemaal geen reden, met inbegrip van maar niet beperkt tot inactiviteit of misbruik. Als de toegang tot uw gebruikersaccount wordt beëindigd, verliest u mogelijk ook de toegang tot alle opgeslagen informatie die aan uw gebruikersaccount is gekoppeld, alsook eventuele promotionele accounttegoeden en alle andere vormen van waarde die aan uw gebruikersaccount kunnen zijn gekoppeld. Bij beëindiging blijven deze voorwaarden van toepassing op enig ander, door u toegestaan gebruik van de website.

De website bezit verschillende mechanismen om uw gebruikersaccount uit te schakelen of te verwijderen. Voor veel van onze websites kunt u inloggen op uw gebruikersaccount en uw account via de accountinstellingen uitschakelen of verwijderen. In sommige gevallen kan Brunswick enkele van de geassocieerde accountgegevens bewaren voor rapportage of reglementaire doeleinden, nadat een gebruikersaccount is uitgeschakeld of verwijderd.

Houd er rekening mee dat als u een gebruikersaccount bij ons hebt aangemaakt en toegang hebt tot dat account via een website of een mobiele app (bv. VesselView), dan wordt uw gebruikersaccount niet verwijderd bij het verwijderen van de mobiele app. U moet uw gebruikersaccount via de website verwijderen of met ons contact opnemen via privacy@brunswick.com.

Voor Owners' Club-gebruikersaccounts: u moet uw gebruikersaccount beëindigen via de website van de Owners' Club door uw instellingen te wijzigen of stuur een mailtje naar privacy@brunswick.com, waarin u ons laat weten dat u uw account wenst te deactiveren en/of niet langer de eigenaar bent van de boot die aan uw gebruikersaccount is gekoppeld.

7. Gemeenschapsforums en gebruikerscontent

De website kan het voor u mogelijk maken om commentaar of dergelijke te verzenden of content te publiceren via de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot productoverzichten, blogs, 'Mijn gemeenschap'-rubrieken, clubs van eigenaars en officiële sociaal-netwerkaccounts van Brunswick op Facebook of Twitter (gezamenlijk 'Gemeenschapsforums' genoemd). Informatie die u aan ons verstrekt, met uitzondering van bestellingen van producten en persoonsgegevens, wordt in deze voorwaarden 'gebruikerscontent' genoemd. Dit deel 7, 'Gemeenschapsforums en gebruikerscontent', bevat aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op gebruikerscontent.

U bent verantwoordelijk voor de gebruikerscontent die u via de website verzendt, ook wat betreft de wettigheid, de betrouwbaarheid, de geschiktheid, de originaliteit en het auteursrecht van dergelijke gebruikerscontent. U mag geen gebruikerscontent verzenden die: (i) verkeerd, frauduleus, lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend, krenkend, illegaal of anderszins verwerpelijk is, of privacy-, reclame- of intellectuele-eigendomsrechten schendt, (ii) een strafbaar feit inhoudt of aanmoedigt, in strijd is met de rechten van een partij of anderszins aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid of het overtreden van wetten, of (iii) de bepalingen van deel 5 'Gebruik van de website en gedragsregels' schendt. Wanneer u gebruikerscontent verzendt, verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om ons deze content te verstrekken, dat u daarmee de bovenstaande regels niet schendt en dat de content niet onjuist, verkeerd of misleidend is.

Wanneer u gebruikerscontent verzendt, kunnen de profielgegevens die u hebt verstrekt in verband met uw gebruikersaccount (bv. uw gebruikersnaam) worden weergegeven samen met de gebruikerscontent. U verleent ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig overdraagbare en sublicentieerbare licentie om gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden, uit te voeren, weer te geven en op gelijk welke andere manier te exploiteren met behulp van middelen die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld en voor gelijk welk doel, met inbegrip van het ontwikkelen, fabriceren en op de markt brengen van producten en voor reclamedoeleinden. U stemt ermee in dat (1) gebruikerscontent ons niet in vertrouwen wordt toegestuurd; (2) er geen vertrouwelijke of fiduciaire relatie bestaat tussen u en ons; en (3) u niet verwacht dat we uw gebruikerscontent zullen nakijken, erkennen of u ervoor vergoeden.

Om de kans op misverstanden te vermijden is het ons beleid om creatieve ideeën, productontwerpen, voorstellen, bedrijfsplannen of soortgelijke materialen die als gebruikerscontent worden verzonden, niet te accepteren. Daarom vragen we u om ons dergelijke materialen niet toe te sturen. Als u dat toch doet, dan zal de paragraaf die hier onmiddellijk aan voorafgaat, van toepassing zijn.

We mogen gebruikerscontent zonder kennisgeving aan u weigeren of verwijderen. We mogen gebruikerscontent controleren, maar zijn niet verplicht om dat te doen. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruikerscontent of soortgelijke inzendingen van andere gebruikers.

8. Informatie over aankopen en financiering

Via de website kunt u mogelijk producten bestellen. In sommige situaties kan de website u doorverwijzen naar een derde die in onze naam producten verkoopt of betalingen verwerkt. Dit deel 'Aankopen' bevat aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke bestellingen.

Financieringsinformatie. De website kan voorzieningen aanbieden om persoonsgegevens in te vullen en aanvullende informatie te verkrijgen over financieringsopties voor een aantal van onze producten. Financieringsinformatie wordt door derden verstrekt en is onderworpen aan de beleidsregels en voorwaarden van die derden.

Productbeschikbaarheid en -tarifering. Niet alle producten zijn verkrijgbaar in alle modellen en kleuren. Wanneer u een product bestelt, zal de prijs tijdens het bestelproces duidelijk worden vermeld. Alle prijzen worden getoond in Amerikaanse dollar. U gaat ermee akkoord om de prijs te betalen die tijdens uw bestelling wordt vermeld, evenals eventuele belastingen en verzendkosten, indien van toepassing. Hoewel we proberen om nauwkeurige prijsinformatie op de website te verstrekken, kan het af en toe gebeuren dat een prijs die op een website vermeld staat, verkeerd is. Als we een dergelijke fout ontdekken, zullen we proberen om u hiervan te informeren via de contactgegevens die u samen met uw bestelling hebt verstrekt en krijgt u de keuze om uw bestelling te annuleren of de juiste prijs te betalen.

Productomschrijvingen. We proberen nauwkeurig te zijn wanneer we producten op de website omschrijven en voorstellen. Toch kunnen we niet garanderen dat de afbeeldingen die we verstrekken juist op uw apparaat zullen worden weergegeven of dat onze productomschrijvingen en foto's altijd volledig, betrouwbaar, actueel en foutloos zullen zijn. Als u een product op de website aanschaft waarvan u denkt dat het niet juist werd omschreven of afgebeeld, dan mag u dit product terugsturen voor zover dat in het toepasselijke retourbeleid is toegestaan.

Belastingen. Aankopen via de website kunnen in bepaalde staten worden onderworpen aan belastingen. De belastingtarieven verschillen van staat tot staat. U bent verantwoordelijk voor het betalen van al deze belastingen.

Kortingen en promoties. De specifieke voorwaarden van eventuele kortingen of andere promoties worden vermeld op het moment dat ze worden aangeboden. Promoties kunnen niet worden gecombineerd, tenzij we dat specifiek anders aangeven. Of u al dan niet in aanmerking komt voor een promotie, wordt bepaald op het moment van uw bestelling.

Bestellen. Wanneer u op de knop 'Bestelling plaatsen' klikt op de website, biedt u aan om de betrokken producten te kopen. Hoewel we mogelijk ontvangst en verwerking van bestellingen per e-mail bevestigen, betekent een dergelijke bevestiging niet dat we uw bestelling hebben aanvaard. We kunnen niet garanderen dat alle items die op de bevestiging van uw bestelling staan, op voorraad zullen zijn op het moment dat uw bestelling wordt verzonden. We behouden ons het recht voor om een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren of te annuleren op elk gewenst moment voorafgaand aan de verzending. Als we dat doen, dan zullen we proberen om u hiervan te informeren via de contactgegevens die u samen met uw bestelling hebt verstrekt. U stemt ermee in om niet te proberen de opgegeven hoeveelheidsbeperkingen te overschrijden (tenzij uitdrukkelijk vermeld), de voorwaarden van een specifieke aanbieding of promotie te schenden of bestellingen te plaatsen via de website als we u in kennis hebben gesteld dat het voor u verboden is om bestellingen te plaatsen via de website.

Betaling. We accepteren alleen de betaalmethoden die op de website zijn aangegeven. Wanneer u betaalgegevens verstrekt, verklaart u dat de informatie juist is en dat u gemachtigd bent om de betaalmethode te gebruiken. Als uw betaalmethode is verlopen of anderszins ongeldig is wanneer we uw betaling proberen te innen, blijft u verantwoordelijk voor de betaling en voor alle kosten die we maken om onbetaalde bedragen te innen, met inbegrip van maar niet beperkt tot honoraria van advocaten en vorderingskosten.

Verzending naar onze klanten. Verzendopties en de bijbehorende kosten zullen tijdens de bestelprocedure worden aangegeven. De Amerikaanse postdienst levert aan postbussen, maar deze methode kan uw bestelling vertragen. Houd er rekening mee dat de verzendopties 'Volgende werkdag' en 'In 2 werkdagen' niet mogelijk zijn voor leveringen aan postbussen. We zullen u per e-mail op de hoogte houden van de status van uw bestelling, zodra er een update is. Extra kosten kunnen van toepassing zijn voor verzendingen naar Alaska en Hawaï.

Verzending naar adressen buiten de VS is mogelijk op beperkte basis en kan worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden, vergoedingen en beperkingen. Deze informatie zal tijdens het afrekenen worden verstrekt. Als u vragen hebt of meer informatie wilt over verzending naar adressen buiten de VS, dan kunt u contact met ons opnemen met behulp van de informatie die u in het deel 'Contact opnemen' hieronder vindt.

De opgegeven verzend- en leveringstijden zijn slechts schattingen en zijn niet bindend. Als een product tussen uw bestelling en de verwerking ervan onbeschikbaar wordt, dan zullen we uw bestelling annuleren en proberen om u hiervan te informeren via de contactgegevens die u samen met uw bestelling hebt verstrekt. Wettelijke eigendom van producten en het risico van verlies of beschadiging van de producten worden aan u overgedragen wanneer de producten aan de koeriersdienst worden afgeleverd. U bent verantwoordelijk voor het indienen van een eventuele klacht bij de koeriersdienst voor beschadigde en/of verloren gegane verzendingen.

Retours. Retourbeleidsregels zijn te vinden op de desbetreffende website. We behouden ons het recht voor om terugbetaling of krediet te weigeren en de kosten van de retourlevering van u terug te vorderen als het product dat u retourneert (1) niet in aanmerking komt voor terugzending in overeenstemming met het toepasselijke retourbeleid of de voorwaarden van een specifieke aanbieding of promotie, of (2) schade lijkt te hebben geleden na levering aan u, onder meer als gevolg van verkeerd gebruik door u. We nemen geretourneerde producten wettelijk pas opnieuw in ons bezit na hun aankomst en verwerking op onze aangegeven retourlocatie.

Retourvoorwaarden en -beleidsregels kunnen variëren. Raadpleeg het retourbeleid van de website waarop u producten aankoopt voor meer informatie. Wanneer de retourvoorwaarden en -beleidsregels voor een bepaalde website verschillen van wat hierboven in deze voorwaarden is vermeld, zijn de specifieke retourvoorwaarden en -beleidsregels van toepassing.

9. Wedstrijden en lotingen

Brunswick kan lotingen of wedstrijden organiseren die in samenwerking met derden kunnen worden gehost of aangeboden. Aanvullende of afwijkende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op dergelijke wedstrijden of lotingen. De desbetreffende voorwaarden zullen worden gepost op de plaats waar informatie wordt verzameld om deel te nemen aan de wedstrijd of de loting. Als de andere voorwaarden in strijd zijn met deze voorwaarden, dan gelden de andere voorwaarden voor die wedstrijd of loting.

10. Intellectueel eigendom

Alle content op de website, inclusief teksten, ontwerpen, grafieken, handelsmerken, dienstmerken, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, downloads, interfaces en software, intellectueel eigendom van Brunswick en de selectie en ordening van al deze elementen, is de exclusieve eigendom van Brunswick, zijn contentaanbieders en desbetreffende eigenaars van handelsmerken. Deze content is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere toepasselijke wetten. Het kopiëren, downloaden en/of afdrukken van content op de website is alleen toegestaan voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik op voorwaarde dat u geen enkele melding van auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten die op de content aanwezig is, wijzigt of verwijdert. Elk ander gebruik van content op de website of verkregen via de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het wijzigen, verspreiden, doorzenden, uitvoeren, uitzenden, publiceren, in licentie geven, omzetten door reverse engineering, overdragen of verkopen van - of het creëren van afgeleide werken van - content verkregen via de website, is uitdrukkelijk verboden. Brunswick, zijn contentaanbieders en desbetreffende eigenaars van handelsmerken behouden het volledige eigendomsrecht op de content die op de website wordt aangeboden, inclusief alle bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten. Niets op deze website mag door implicatie, uitsluiting of anderszins worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht om content te gebruiken, inclusief ​​handelsmerken, logo's of dienstmerken die op de website worden weergegeven, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden. Brunswick behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk op en met betrekking tot de website en de content ervan zijn verleend.

We kunnen intellectuele eigendom beschikbaar maken via de website voor dealers en andere derden met wie we aanvullende overeenkomsten hebben gemaakt. In sommige gevallen zijn deze materialen onderworpen aan afzonderlijke overeenkomsten of voorwaarden, die op de desbetreffende website kunnen worden geplaatst, of zijn aparte logingegevens nodig om er toegang toe te hebben.

11. Melding Digital Millennium Copyright Act

Brunswick respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en vraagt dat u hetzelfde doet. Als u vindt dat content op de website werd gekopieerd op een wijze die in strijd is met de auteursrechten volgens de wetten van de Verenigde Staten, stuur deze informatie dan naar de onderstaande persoon belast met de Digital Millennium Copyright Act:

Brunswick Corporation
Brunswick Privacy Office
T.a.v.: Law Department/Copyright Agent
1 North Field Court
Lake Forest, IL 60045
47-735-4002
privacy@brunswick.com

Om geldig te zijn moet de melding ALLE onderstaande informatie bevatten:

 1. een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die bevoegd is om op te treden namens de auteur;
 2. een identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het auteursrecht werd geschonden;
 3. informatie die volstaat om het vermoedelijk onwettige materiaal op de website te lokaliseren;
 4. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige benodigde gegevens, zodat Brunswick contact kan opnemen met de persoon die de melding maakt;
 5. een verklaring dat de melder te goeder trouw meent dat het vermoedelijk onwettige gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 6. een verklaring dat de informatie in de melding juist is en dat, op straffe van meineed, de melder de eigenaar van het auteursrecht is of anderszins gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht.

Brunswick is niet verplicht om actie te ondernemen op basis van een melding van een beweerde inbreuk en behoudt het absolute recht om naar eigen goeddunken informatie en/of materiaal van de website te verwijderen.

12. Geschillenbeslechting

Als u een geschil hebt met of een vordering maakt tegen Brunswick (een 'claim') die voortvloeit uit of verband houdt met de website, deze voorwaarden, een product dat via de website werd gekocht of communicatie tussen u en ons met betrekking tot de website en als de claim niet werd opgelost door met ons contact op te nemen via de contactgegevens in het deel 'Contact opnemen' van deze voorwaarden, dan zijn u en wij het erover eens om dergelijke geschillen door middel van een individuele bindende arbitrage of een individuele procedure voor geringe vorderingen te beslechten. Collectieve arbitrages en collectieve procedures zijn niet toegestaan en uw claim kan niet worden samengevoegd met de claim van iemand anders. Dit deel 12 blijft geldig na de beëindiging van uw gebruik van de website of een gebruikersaccount die u mogelijk hebt aangemaakt.

Op grond van dit deel 12 geven u en Brunswick allebei het recht op om naar de rechtbank te stappen en een claim door een rechter of een jury te laten beslechten, behalve in procedures voor geringe vorderingen. De bepalingen van dit deel 12 vormen de schriftelijke overeenkomst tussen u en Brunswick voor het bemiddelen van claims krachtens de Federal Arbitration Act of voor het beslechten van claims in procedures voor geringe vorderingen. Elke wijziging van deze overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en door u en Brunswick worden ondertekend.

Voordat u een arbitrage begint of een procedure voor geringe vorderingen opstart met betrekking tot uw claim, moet u ons eerst een schriftelijke kennisgeving van uw claim toesturen ('kennisgeving'). De kennisgeving moet (1) per aangetekende post worden verzonden; (2) worden gericht aan Brunswick Corporation, t.a.v.: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045; (3) de aard van uw claim omschrijven; en (4) de schade of andere geëiste vergoeding specificeren. Deze kennisgeving dient u binnen een jaar na het ontstaan van uw claim te verzenden. Anders ziet u af van de claim. Als wij en u de claim dan niet binnen 30 dagen na ontvangst van uw kennisgeving oplossen, dan kunnen u of wij een arbitrage beginnen of een procedure voor geringe vorderingen opstarten om de claim te beslechten.

Een dergelijke arbitrage zal worden beheerd door de American Arbitration Association ('AAA') en zal plaatsvinden voor één enkele bemiddelaar in overeenstemming met de regels, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Consumer Arbitration Rules van de AAA, beschikbaar op https://www.adr.org of door te bellen naar 800-778-7879. De bemiddelaar zal voldoen en gebonden zijn aan deze voorwaarden, het toepasselijke recht en de feiten toepassen en een met redenen omklede uitspraak doen. In gevallen waarin de toepasselijke regels voorzien in een fysieke hoorzitting, dan zal deze hoorzitting op uw verzoek plaatsvinden in de Amerikaanse provincie (of gemeente) van uw woonplaats of anderszins in Chicago, Illinois.

Voor elke claim die niet hoger is dan 50.000 dollar betalen wij alle indienings- en bemiddelingskosten, tenzij de bemiddelaar oordeelt dat de arbitrage lichtzinnig was of werd opgestart voor een oneigenlijk doel. Als de bemiddelaar u een schadevergoeding toekent die groter is dan ons laatste schriftelijke aanbod tot dading vóór de aanvang van de bemiddeling, dan betalen we u 1000 dollar of het bedrag van de uitspraak indien dat hoger is.

13. AFSTANDSVERKLARINGEN

U GEBRUIKT DE WEBSITE GEHEEL OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN 'AS IS' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'. WE BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM OP ELK GEWENST MOMENT TOEGANG TOT DE WEBSITE OF EEN FUNCTIE OF EEN DEEL VAN DE WEBSITE TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. BRUNSWICK WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DAT MATERIALEN OP DE WEBSITE GEEN INBREUK INHOUDEN, MAAR OOK IMPLICIETE GARANTIES VAN PRESTATIE- OF HANDELSWIJZE; DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; DAT STORINGEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN; DAT DE WEBSITE OF DE CONTENT ERVAN BESCHIKBAAR ZAL BLIJVEN; DAT DE WEBSITE BEVEILIGD ZAL ZIJN; DAT DE WEBSITE OF DE SERVER DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR MAAKT, GEEN VIRUSSEN ZAL BEVATTEN; OF DAT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE VOLLEDIG, JUIST OF ACTUEEL ZAL ZIJN. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, VERKLAART U ERVAN BEWUST TE ZIJN DAT ALLE INFORMATIE DIE U VERSTUURT OF ONTVANGT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, MOGELIJK NIET BEVEILIGD IS EN DOOR ONBEVOEGDE PERSONEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. GEEN ADVIES OF INFORMATIE DIE U, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VAN BRUNSWICK OF VIA DE WEBSITE HEBT VERKREGEN, KAN EEN AANLEIDING ZIJN TOT ENIGE GARANTIE. BRUNSWICK GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE OF MAAKT GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE CONTENT OP DE WEBSITE IN TERMEN VAN VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, ADEQUAATHEID, NUT, ACTUALITEIT, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BRUNSWIJK MAAKT DE WEBSITE GRATIS BESCHIKBAAR. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DAT DIT GEBRUIK GEHEEL OP UW EIGEN RISICO EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN GEBEURT. BRUNSWICK, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, DEALERS OF LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF OM HET EVEN WELKE ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEND MET DE WEBSITE OF DE VERTRAGING OF DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE TE GEBRUIKEN, OF VOOR OM HET EVEN WELKE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN GEADVERTEERD OF VIA DE WEBSITE ZIJN VERKREGEN, VOOR HET VERWIJDEREN OF WEGHALEN DOOR BRUNSWICK VAN MATERIAAL DAT VIA DE WEBSITE WERD VERZONDEN OF GEPOST, OF ANDERZINS VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS WANNEER BRUNSWICK OF EEN VAN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN OF LEVERANCIERS OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN MOGELIJKE SCHADE. HET DOWNLOADEN VAN CONTENT VAN DE WEBSITE GEBEURT OP UW EIGEN RISICO EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN. U ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTER OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. BRUNSWICK IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EEN STORING OF VERTRAGING IN ONZE PRESTATIES ALS GEVOLG VAN EEN OORZAAK BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE, MET INBEGRIP VAN OORLOGSDADEN, OVERMACHT, PROBLEMEN MET DE VERZENDINGSDIENSTEN OF ANDERE EXTERNE DIENSTVERLENERS, AARDBEVING, OVERSTROMING, EMBARGO, OPROER, SABOTAGE, ARBEIDSTEKORT OF -GESCHIL, BESLISSINGEN VAN DE OVERHEID, STROOMSTORING OF FALEN VAN HET INTERNET OF COMPUTERAPPARATUUR. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS ZONDER BEPERKING VAN TOEPASSING OP OM HET EVEN WELKE SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN GEBREKKIGE PRESTATIES, FOUT, WEGLATING, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUSSEN, CORRUPTE BESTANDEN, COMMUNICATIEFALEN, NETWERK- OF SYSTEEMSTORING, VERLIES VAN WINST OF DIEFSTAL, VERNIELING, ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF GEBRUIK VAN OPGESLAGEN INFORMATIE OF GEGEVENS EN ENIG ANDER MATERIEEL OF IMMATERIEEL VERLIES. GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE ZIJN ER ZICH SPECIFIEK VAN BEWUST EN GAAN ERMEE AKKOORD DAT BRUNSWICK EN ZIJN LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN EEN GEBRUIKER VAN DE WEBSITE. DE ENIGE EN EXCLUSIEVE MANIER OM EEN VAN DE BOVENSTAANDE CLAIMS OP TE LOSSEN, IS UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ONMIDDELLIJK TE STAKEN.

15. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Brunswick en zijn gelieerde bedrijven, en hun kaderleden, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers en leveranciers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, inclusief de redelijke honoraria van advocaten en gerechtskosten die ontstaan of voortvloeien uit het gebruik van de website en een schending van deze voorwaarden. Als u een technische storing veroorzaakt van de website of de systemen die de website verzenden, dan erkent u verantwoordelijk te zijn voor alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, inclusief de redelijke honoraria van advocaten en gerechtskosten die ontstaan of voortvloeien uit die storing. Brunswick behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle van een zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling, op zich te nemen. In dat geval stemt u ermee in om met Brunswick samen te werken aan de verdediging van een dergelijke zaak.

16. Jurisdictie

De website wordt door Brunswick beheerd vanuit zijn kantoren in de Verenigde Staten. De wetten van de staat Illinois bepalen deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website. Als de website wordt bezocht van een locatie buiten de Verenigde Staten, dan gebeurt dit op eigen risico en naar eigen goeddunken en met dien verstande dat de wetten die in het buitenland gelden, mogelijk niet van toepassing zijn op deze website.

17. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met alle geposte beleids- of werkingsregels, vormen de volledige overeenkomst tussen Brunswick en de gebruikers en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot de website.

18. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht.

19. Contact opnemen

Vragen of opmerkingen over deze voorwaarden of de website kunnen worden gericht aan:

 • e-mail: privacy@brunswick.com
 • tel.: (847) 735-4002 of 855-283-1103
 • post: Brunswick Corporation, t.a.v.: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045

Dank u voor uw bezoek aan onze website.

Naar de top schuiven

Sign Up For Email

Enter your email address to receive the latest tips, promotions and news from Mercury.

No thanks. Continue to MercuryMarine.com Privé - GEÜPDATET