Skip to content

Deelnamevoorwaarden voor de "85 YEARS of Go Boldly!"-prijsvraag

1️⃣ Post je Mercury-momenten op social media.
2️⃣ Tag @mercurymarinebenelux (IG) / @mercurymarineBENL (FB).
3️⃣ Je doet automatisch mee in de loting. De winnaars worden op 01.09.2024 om 17:00 uur op de Hiswa te Water in Lelystad bekendgemaakt.

Deze deelnamevoorwaarden en privacyverklaring (hierna gezamenlijk aangeduid als "deelnemingsvoorwaarden") zijn van toepassing op deelname aan onze prijsvragen en wedstrijden (hierna aangeduid als "prijsvraag/prijsvragen").

De deelnemingsvoorwaarden bevatten regels, onder andere voor deelname, aanwijzingen over de prijzen en de verwerking van gegevens van de deelnemers en hun bezwaar- en herroepingsrechten. De gebruikte termen zijn niet geslachtsgebonden.

Inhoudsopgave

Organisator
Introductie
Verwijzing naar de prijsvraag aankondiging
Definitie van de term
Leeftijdsbeperking
Lokale beperking
Andere deelnamecriteria
Begin en einde van de prijsvraag
Gegevens over prijzen
Winnaarsmelding en aanspraak op de prijs
Andere opmerkingen over prijzen
Vermelding van prijsvraagdeelnemers
Prijsvragen op online platforms
Garantie- en aansprakelijkheidsverklaring
Privacyverklaring
Slotbepalingen

Organisator

Brunswick Marine in EMEA, Inc.
Parc Industriel de Petit-Rechain
Avenue Mercury 8
4800 Verviers
België
www.mercurymarine.com

E-mailadres: eva.carlitz@mercmarine.com

1. Verwijzing naar de prijsvraag aankondiging

Details over de deelnamevoorwaarden, uit te voeren handelingen, de duur van de prijsvraag, afzonderlijke delen van de prijsvraag en eventuele prijzen, kunnen ook blijken uit de beschrijvingen die aan de deelnemers in het kader van de prijsvraag worden verstrekt. Deze detailbeschrijvingen hebben voorrang boven de deelnemingsvoorwaarden.

2. Definitie van de term "Inhoud"

"Inhoud" in de zin van deze deelnemingsvoorwaarden zijn alle door de deelnemers in het kader van de prijsvraag geüploade, ingevoerde of anderszins meegedeelde inhoud en informatie zoals foto's, grafieken, video's, teksten, commentaren of gegevens over locaties en personen.

3. Leeftijdsbeperking

Deelname is alleen mogelijk met toestemming vanaf 18 jaar.

4. Lokale beperking

Deelname is alleen mogelijk indien je woonplaats, vestigingsplaats of gewone verblijfplaats in de volgende regio's is:

Duitsland; Nederland; België

5. Andere deelnamecriteria

Voor onze prijsvraag gelden de volgende deelnamevoorwaarden of -beperkingen:

Uitsluiting van medewerkers en andere betrokkenen: Onze medewerkers en medewerkers van onze sponsors, die betrokken zijn bij de opzet of uitvoering van deze prijsvraag, evenals hun echtgenoten of partners, ouders, kinderen, broers en zussen of personen die in hetzelfde huishouden wonen, zijn uitgesloten van deelname, voor zover hen de genoemde betrokkenheid van de medewerkers bij de prijsvraag bekend was of had moeten zijn.

Indiening van inzendingen: Deelname aan de prijsvraag vereist het indienen of uploaden van inzendingen volgens de prijsvraag aankondiging.

Fan of volger worden: Deelname aan de prijsvraag staat alleen open voor deelnemers die fans, volgers of abonnees worden van de in de prijsvraag aankondiging genoemde social media accounts of de social media accounts waarop de prijsvraag wordt georganiseerd.

6. Begin en einde van de prijsvraag

Begin van de prijsvraag:
23.06.2024, 17:00 uur

Einde van de prijsvraag:
01.09.2024, 17:00 uur

7. Gegevens over prijzen

Hieronder informeren wij de deelnemers over de door ons te verloten prijzen en de modaliteiten daarvan:

1e prijs: 1 Mercury V12 horloge, € 136,77
2e prijs: 1 Mercury 85 jaar rugzak, € 62,44
3e prijs: 2 Mercury 85 jaar thermobekers, € 53,72
4e prijs: 1 Mercury picknickkleed, € 51,30
5e prijs: 2 Mercury 85 jaar koffiemokken, € 41,74
6e-10e prijs: elk 1 Mercury Go Boldly - honkbalpet, elk € 14,82

Bepaling van de winnaars: De deelnemers worden door een geautomatiseerd proces willekeurig getrokken onder toezicht van Mercury Marine.

Kans om te winnen: De kans om te winnen hangt af van het aantal geldige inzendingen.

8. Winnaarsmelding en aanspraak op de prijs

De winnaars worden tijdig per e-mail op de hoogte gebracht.

De deelnemers kunnen worden gevraagd om binnen een redelijke termijn te reageren en hun prijs op te halen of op een andere manier te claimen. In geval van verhindering vragen wij om een bericht, zodat wij, indien mogelijk en redelijk, een alternatieve afspraak kunnen maken.

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven contactgegevens. Als winnaars niet kunnen worden geïnformeerd vanwege onvolledige of onjuiste contactgegevens, vervalt de aanspraak op de prijs.

Uitbetaling van prijzen in contanten of in goederen, ruilen of overdracht aan andere personen is, behoudens andere afspraken of toezeggingen, niet mogelijk.

Aantal weken waarbinnen de winnaars zich op de winnaarsmelding moeten terugmelden: Twee weken

Aantal weken waarbinnen de winnaars hun prijs moeten ophalen of anderszins moeten claimen: Twee weken

9. Andere opmerkingen over prijzen

Overdracht en uitbetaling van prijzen uitsluiten: De aanspraak op de prijs is niet overdraagbaar. Uitbetaling van prijzen in contanten of ruilen is niet mogelijk.

10. Vermelding van prijsvraagdeelnemers

De namen van de deelnemers kunnen in verband met de prijsvraag of presentatie van deelnemersbijdragen en winnaars door ons of door onze sponsor(s) openbaar worden gemaakt in online media (bijvoorbeeld op websites en in social media) of in gedrukte media. De deelnemers kunnen hiertegen te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken.

11. Prijsvragen op online platforms

Als de prijsvraag op een online platform of sociaal netwerk (bijvoorbeeld Facebook of Instagram, hierna aangeduid als "online platform") plaatsvindt, gelden daarnaast de volgende bepalingen.

De deelnemers kunnen tegenover het online platform geen aanspraken maken die verband houden met de deelname aan de prijsvraag of het gebruik ervan. De deelnemers erkennen dat de prijsvraag op geen enkele wijze door het online platform wordt gesponsord, ondersteund of georganiseerd, of op enige andere manier verband houdt met het online platform. Alle informatie en gegevens die in het kader van de prijsvraag door de deelnemers worden meegedeeld of verzameld, worden alleen aan ons en niet aan het online platform verstrekt. Wij verzoeken u om alle vragen en opmerkingen over de prijsvraag aan ons en niet aan het online platform te richten.

Als wij gegevens van de deelnemers ontvangen op basis van hun toestemming of een andere wettelijke toestemming van het online platform, worden deze gegevens alleen gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt voor de in het kader van de prijsvraag genoemde doeleinden (bijvoorbeeld als wij het e-mailadres van de gebruikers kunnen voorinvullen in een prijsvraagformulier).

Als deelnemers worden gevraagd om inloggegevens in te voeren, worden deze gegevens door de aanbieder van het online platform verwerkt. Wij hebben met name geen toegang tot de wachtwoorden van de deelnemers.

Naast deze deelnemingsvoorwaarden zijn in verhouding tot het online platform de toepasselijke algemene voorwaarden en privacyverklaringen van dat platform van toepassing. Verdere informatie over het toestemmingsproces, informatie over verleende toestemmingen en mogelijkheden om deze in te trekken, zijn te vinden in de privacyverklaringen van het online platform.

12. Garantie- en aansprakelijkheidsverklaring

Wij wijzen erop dat de prijsvraag en de prijzen vrijwillige diensten van onze kant zijn, waarvoor niet dezelfde garantie- en aansprakelijkheidsomvang geldt als bijvoorbeeld bij een onafhankelijke aankoop van de verloten prijzen.

Beperkingen van garantie voor prijzen: Wij zijn, behoudens eigen schuld volgens de bepalingen in de aansprakelijkheidsverklaringen van deze deelnemingsvoorwaarden, niet aansprakelijk voor gewonnen zaken en diensten die niet door onszelf worden aangeboden. Verder gelden de garantie- en garantievoorwaarden van de respectieve aanbieders van zaken en diensten, voor zover deze de deelnemers niet beperken en door ons aan de deelnemers kunnen worden overgedragen.

**Beëindiging of beperking van de prijsvraag:** Wij wijzen erop dat de beschikbaarheid en de werking van de prijsvraag alleen binnen de grenzen van het redelijke voor ons en de deelnemers kan worden gegarandeerd. De prijsvraag kan door ons te allen tijde worden beëindigd, met name als gevolg van externe omstandigheden en dwang. Tot de externe omstandigheden en dwang behoren voornamelijk technische problemen, wettelijke wijzigingen of dwingende maatregelen van derden die buiten onze controle liggen.

Afwijkingen bij prijzen: De in het kader van de prijsvraagbeschrijving getoonde prijzen kunnen afwijken van de aan de winnaars overhandigde zaken of diensten, voor zover ze vanuit het perspectief van een gemiddelde deelnemer als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd. Afwijkingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op model, kleur, locatie, enzovoort.

 

13. Aansprakelijkheid

Voor onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding gelden, onverminderd de overige wettelijke voorwaarden voor aanspraken, de volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid.

Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen, evenals voor een aansprakelijkheid van de sponsor(s). Wij zijn aansprakelijk voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen, waarvan de schending de doelstelling van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen, waarvan de nakoming de juiste uitvoering van de prijsvraag überhaupt mogelijk maakt en waarvan de deelnemers regelmatig mogen uitgaan (zogenaamde kardinale verplichtingen). In dit geval zijn wij echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, contracttypische schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van de in de voorgaande zinnen genoemde verplichtingen door anderen. Wij zijn onbeperkt aansprakelijk, voor zover de oorzaak van de schade is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid. In geval van grove nalatigheid door onze hulppersonen gelden de bovengenoemde beperkingen voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen.

De bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet bij schending van leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van garanties voor de kwaliteit van een product en bij bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

14. Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens (hierna ook aangeduid als "gegevens") van de deelnemers aan prijsvragen en wedstrijden alleen in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen, voor zover de verwerking noodzakelijk is voor het leveren, uitvoeren en afwikkelen van de prijsvraag (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG), de deelnemers toestemming hebben gegeven voor de verwerking (art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG) of de verwerking volgens art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG in ons gerechtvaardigd belang is voor de veiligheid van de prijsvraag of ter bescherming van onze belangen tegen misbruik.

De gegevens van de deelnemers worden alleen doorgegeven aan andere partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de prijsvraag (bijvoorbeeld voor het verzenden van prijzen door sponsor(s) of aan technische dienstverleners of agentschappen die betrokken zijn bij de uitvoering van de prijsvraag) of als een deelnemer heeft ingestemd met de doorgifte.

Wij wijzen de deelnemers in het kader van de prijsvraag erop welke van hun gegevens noodzakelijk zijn voor deelname.

De gegevens van de deelnemers worden verwijderd zodra de prijsvraag is beëindigd en de gegevens niet langer nodig zijn om de winnaars te informeren of omdat er met vragen over de prijsvraag wordt gerekend. In principe worden de gegevens van de deelnemers uiterlijk 6 maanden na het einde van de prijsvraag verwijderd. Gegevens van de winnaars kunnen langer worden bewaard, bijvoorbeeld om vragen over de prijzen te beantwoorden of om de prijsverplichtingen na te komen; in dit geval is de bewaartermijn afhankelijk van de aard van de prijs en bedraagt deze bijvoorbeeld bij zaken of diensten tot drie jaar, om bijvoorbeeld garantiegevallen te kunnen behandelen. Verder kunnen de gegevens van de deelnemers langer worden bewaard, bijvoorbeeld in het kader van een (gegevensbeschermingsconforme) rapportage over de prijsvraag in online en offline media of in het geval van deelnamebijdragen die in sociale media worden gepubliceerd.

Voor zover gegevens in het kader van de prijsvraag ook voor andere doeleinden zijn verzameld, is de verwerking en bewaartermijn van deze gegevens afhankelijk van de privacyverklaring voor dat gebruik (bijvoorbeeld in het geval van een aanmelding voor de nieuwsbrief in het kader van een prijsvraag).

Als wij verder uw gegevens verwerken of aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens beschikbaar houden, geven wij een link naar onze privacyverklaring en verwijzen wij naar deze.

De deelnemers hebben als betrokkenen volgens de AVG verschillende rechten, die met name voortvloeien uit art. 15 tot 21 AVG:

  • Recht van bezwaar: U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 lit. e of f AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.
  • Herroepingsrecht bij toestemming: U hebt het recht om verleende toestemming te allen tijde in te trekken.
  • Recht op informatie: U hebt het recht om bevestiging te vragen of betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te verkrijgen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
  • Recht op rectificatie: U hebt overeenkomstig de wettelijke bepalingen het recht om de aanvulling van de gegevens die op u betrekking hebben of de correctie van de onjuiste gegevens die op u betrekking hebben te eisen.
  • Recht op verwijdering en beperking van de verwerking: U hebt het recht om te eisen dat de gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, of om een beperking van de verwerking van de gegevens te vragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de gegevens die op u betrekking hebben, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen of de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te eisen.
  • Klacht bij toezichthoudende autoriteit: U hebt verder het recht om overeenkomstig de wettelijke bepalingen een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermeende schending, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

15. Slotbepalingen

Afwijkende voorwaarden: De prijsvraag wordt uitsluitend bepaald door onze deelnemingsvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de deelnemers zijn zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet van toepassing.

Toepasselijk recht, vervulling- en bevoegde rechtbank:

Rechtbank Verviers, België

Cookie Preferences