ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GELDTERUGACTIE
Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GELDTERUGACTIE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de "Avator Energy Bonus Cashback-actie" (de "Actie"), aangeboden door Brunswick Marine in EMEA., LLC (hierna "Mercury Marine EMEA"), gevestigd te Parc Industriel de Petit-Rechain, 4800 Verviers, België.

Deze Algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Engels en het Nederlands.

ARTIKEL 1 - DEELNEMERS

1.1 Deze Actie is alleen bestemd voor Deelnemers, zoals hieronder gedefinieerd.

1.2 Een Deelnemer komt uit een van de volgende landen:

België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Finland, Zwitserland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Polen, Kroatië, Hongarije, Griekenland, Portugal, Servië, Denemarken.

1.3 Werknemers van Mercury Marine EMEA en gelieerde bedrijven, hun familieleden, vertegenwoordigers en andere partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij deze actie, komen niet in aanmerking voor deelname.

1.4 Deze Actie staat is alleen bestemd voor Deelnemers die kopen voor eigen gebruik, d.w.z. eindgebruikers. Mercury Marine EMEA behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken de geschiktheid van Deelnemers te controleren en/of Deelnemers uit te sluiten. Wederverkopers mogen geen claims indienen namens hun klanten.

ARTIKEL 2 - DEELNAME

2.1 Deze Actie is bestemd voor Deelnemers die de Mercury Avator 7.5e, 20e of 35e kopen (het "Product"), zoals vermeld in artikel 3.1. Om in aanmerking te komen voor cashback moet de Deelnemer het product vóór 30 juni 2024 kopen bij een erkende Mercury-dealer of -wederverkoper in België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Finland, Zwitserland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Polen, Kroatië, Hongarije, Griekenland, Portugal, Servië en Denemarken.

2.2 Volledig en juist ingevulde schadeformulieren, samen met een kopie van het originele ontvangstbewijs, moeten uiterlijk op 31 juli 2024 zijn ontvangen door online te zijn ingediend via het schadeformulier dat beschikbaar is op https://startyourelectricjourney.sales-promotions.com. De Deelnemer wordt gevraagd zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken, inclusief betalingsgegevens. Zodra een claim is ontvangen, wordt per e-mail een ontvangstbevestiging gestuurd.

2.3 Elke claim voor cashback is beperkt tot eenmalig gebruik en kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere promotionele bon of actie voor de toepasselijke Producten, zoals vermeld in artikel 3.1.

2.4 Op het aankoopbewijs dat wordt ingediend, moet de naam van de verkoper, de aankoopdatum, de naam van het product, de aankoopprijs, het onderdeelnummer en het serienummer duidelijk leesbaar vermeld staan. Documentatie die in het kader van deze actie wordt ingediend, wordt niet geretourneerd.

2.5 Mercury Marine EMEA zal het cashbackbedrag in plaatselijke valuta via BACS overmaken binnen 28 dagen nadat uw validatie is gevalideerd.

ARTIKEL 3 - GELD TERUG

3.1. De cashbackactie geldt zoalshieronder vermeld voor de volgende Producten. Als uw product niet in de lijst hieronder staat, hebt u geen recht op cashback.

Producten waarvoor de actie geldt:

Onderdeelnummer

Merk

Omschrijving

1001E011A, 1001E021A, 1001E031A, 1001E041A, 1001E051A, 1001E061A   

Mercury

 Avator 7.5e

1003E011A, 1003E021A, 1003E031A, 1003E041A, 1003E051A    

Mercury

 Avator 20e

1005E011A, 1005E021A, 1005E031A, 1005E041A, 1005E051A, 1005E061A    

Mercury

 Avator 35e

 

 

Cashbackaanbieding:

 

Land

Nettowaarde

Valuta

7.5e

20e/35e

België

300,-

1000,-

EUR

Duitsland

300,-

1000,-

EUR

Luxemburg

300,-

1000,-

EUR

Nederland

300,-

1000,-

EUR

Frankrijk

300,-

1000,-

EUR

Zweden

3000,-

10.000,-

SEK

Noorwegen

3000?-

10.000,-

NOK

Oostenrijk

300,-

1000,-

EUR

Finland

300,-

1000,-

EUR

Zwitserland

300,-

1000,-

CHF

Verenigd Koninkrijk

250,-

850,-

GBP

Spanje

300,-

1000,-

EUR

Polen

1300,-

4400,-

PLN

Kroatië

300,-

1000,-

EUR

Servië

35.000,-

115.000,-

RSD

Hongarije

115.000,-

380.000,-

HUF

Denemarken

2250,-

7500,-

DKK

Griekenland

300,-

1000,-

EUR

Portugal

300,-

1000,-

EUR

 

 

 

 

3.2. Het claimformulier voor cashback kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

3.3. Als de terugbetaling een belastbaar voordeel vormt, ligt de belastingverplichting bij de Deelnemer. Als uw bank kosten in rekening brengt, worden deze door uw bank afgetrokken van het bedrag van cashback.

3.4. n het geval dat de Deelnemer het Product retourneert, heeft de Deelnemer geen recht om geld terug te vorderen en zal elke vordering daarna worden afgewezen.  Om twijfel te voorkomen, verbiedt deze clausule op geen enkele wijze het recht van de Deelnemer om zijn toepasselijke wettelijke of garantierechten uit te oefenen.

ARTIKEL 4 - RECHT OP HERROEPING

4.1. Mercury Marine EMEA behoudt zich het recht voor om deze Actie op elk moment in te trekken.

ARTIKEL 5 - PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

5.1. Bij zijn of haar registratie erkent de Deelnemer dat zijn of haar persoonsgegevens door Mercury Marine EMEA zullen worden verwerkt. Mercury Marine EMEA is een dochteronderneming van Brunswick Corporation, die samen met Brunswick Marine in EMEA optreedt als gezamenlijke gegevensverwerker.

Door zijn of haar Persoonsgegevens de delen in het kader van deelname aan deze actie, erkent de Deelnemer dat zijn of haar gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Brunswick dat beschikbaar is op https://www.brunswick.com/privacy-policy. Mercury Marine EMEA kan verwerkers en subverwerkers van persoonsgegevens aanstellen om de actie te beheren en marketing- en kwaliteitscontroleanalyses uit te voeren. Mercury Marine EMEA zorgt er bij het gebruik van de diensten van gegevensverwerkers voor dat overeenkomsten worden aangegaan met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers.

5.2. Mercury Marine EMEA en vertegenwoordigers en verwerkers zijn verantwoordelijk voor het veilig opslaan en verwerken van de persoonsgegevens van de Deelnemer, volledig in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming, met inbegrip van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mercury Marine EMEA treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Deelnemer te beschermen en zorgt ervoor dat aangewezen verwerkers vergelijkbare maatregelen treffen bij de omgang met gegevens van de Deelnemer.

5.3. De persoonsgegevens van de Deelnemers worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is om de actie te beheren. Deelnemersinformatie en persoonsgegevens die verwerkt zijn op de systemen van Mercury Marine EMEA en aangewezen gegevensverwerkers worden verwerkt met het oog op het beheer van de actie. Ze worden na afloop van de actie definitief verwijderd.

5.4. De persoonsgegevens van de Deelnemers worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met artikel 5 en 6 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mercury verzamelt en verwerkt alleen de volgende gegevens die adequaat, relevant en niet buitensporig zijn om:

5.4.1. De Actie te beheren en de geschiktheid van de Deelnemer te verifiëren:

-          Voornaam Achternaam

-          E-mailadres

-          Telefoonnummer

-          Land van verblijf

-          Factuur gebruikt als bewijs van aankoop van een Product

-          Serienummer van het product

-          Rekeningnummer

In dat geval verwerkt Mercury Marine EMEA de informatie van Deelnemers om een overeenkomst met de Deelnemer te kunnen uitvoeren.

5.4.2. Gegevens bijhouden met betrekking tot de Producten die Deelnemers hebben gekocht om Deelnemers te informeren over mogelijke onderhoudsbehoeften of risico's in verband met het gebruik van hun Product:

-          Voornaam Achternaam

-          E-mailadres

-          Telefoonnummer

-          Land van verblijf

-          Serienummer van het product

In dat geval verwerkt Mercury Marine EMEA de informatie van de Deelnemer op basis van zijn legitieme belangen, om klanten te kunnen benaderen om belangrijke operationele en veiligheidsgerelateerde informatie te verstrekken over de Producten van de Deelnemer.

5.4.3. Deelnemers gepersonaliseerde promotionele inhoud en mededelingen sturen, evenals de nieuwsbrief van Mercury Marine EMEA:

-          Voornaam Achternaam

-          E-mailadres

-          Telefoonnummer

-          Antwoord op vragen over persoonlijke voorkeuren (Optionele vragen)

In dat geval verwerkt Mercury Marine EMEA de gegevens van de Deelnemer alleen indien de Deelnemer uitdrukkelijk instemt met de ontvangst van gepersonaliseerde marketingcommunicatie door het relevante opt-in vakje aan te vinken. Deelnemers kunnen zich afmelden voor marketingcommunicatie door te klikken op de relevante afmeldknop onderaan de e-mailcommunicatie van Mercury Marine EMEA.

5.5. Deelnemers hebben het recht op toegang, rectificatie, uitwissing en beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen gebruikers een verzoek indienen op het volgende adres https://www.brunswick.com/dsar.

ARTIKEL 6 - DISCLAIMER

6.1. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor verloren of vertraagde claims of voor claims die niet uiterlijk op de sluitingsdatum zijn ontvangen.

6.2. Claims worden niet beoordeeld als ze onvolledig of onleesbaar zijn. De Deelnemer draagt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat er voldoende gegevens worden verstrekt voor het verwerken van claims.

6.3. Mercury Marine EMEA is niet aansprakelijk voor enige kosten die de Deelnemer maakt in verband met de actie.

6.4. Mercury Marine EMEA is niet aansprakelijk voor vertraagde claims van welke aard dan ook met betrekking tot deze actie.

6.5. Mercury Marine EMEA is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van dit aanbod indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door overmacht (dat wil zeggen: buiten de redelijke controle van Mercury Marine EMEA) en/of gebeurtenissen die, buiten de schuld van een van beide partijen, nakoming onmogelijk maken of niet op bevredigende wijze kunnen worden uitgevoerd.

6.6. Mercury Marine EMEA behoudt zich het recht voor om deze actie op elk moment in te trekken en/of de voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

ARTIKEL 7 - OVERIG

7.1. Klachten & Geschillen - Alle klachten of geschillen met betrekking tot de Actie of deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden ingediend bij morgan.freres@mercmarine.com.

7.2.  Jurisdictie - Deze algemene voorwaarden vallen onder de wetten van België en vallen onder de exclusieve jurisdictie van rechtbanken in België.

 

Cookie Preferences